ÚRADNÁ SPRÁVA SOFZ Č.40,11.6.2024

Sekretariát SOFZ

Zasadnutie Riadnej Konferencie SOFZ sa uskutoční dňa 21.6.2024(piatok) o 16.30 hod. v priestoroch obecného úradu v Prakovciach. Pozvánky a program budú členom Riadnej Konferencie zaslané elektronickou poštou.

Technicky úsek SFZ zverejnil knihu „Grassroots tréner detí“.

Publikácia je určená pre trénerov, ktorí pracujú s deťmi vo veku od 5 do 11 rokov. Kniha prepája teóriu s praxou a kladie dôraz na výchovu a celkový rozvoj osobnosti detí.
V knihe nájdete 60 tréningových jednotiek, každý tréning obsahuje 5 častí s detailným popisom a nákresom (tzn. kniha obsahuje 300 cvičení / hier s nákresov a s popisom).
Knihu nájdete cez Fanshop SFZ – https://fanshop.futbalsfz.sk/produkt/kniha-grassroots-trener-deti

Pripomíname aj on-line školenie SFZ Grassroots Leader. Školenie je určené pre všetkých trénerov, ktorí pôsobia v kluboch pri mládeži. Školenie je určené aj pre rodičov, učiteľov a futbalistov nad 18 rokov, ktorí sa môžu stať trénermi a pomáhať v klube.
V prípade otázok napíšte na email – grassroots@futbalsfz.sk

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
VII. liga – 30. kolo: Prakovce – Iliašovce dňa 16.06.2024 o 11:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Prakovce – 10€ poplatok).
U15 – A – 30. kolo: Odorín – Rudňany dňa 16.06.2024 o 13:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (bez poplatku).

2. ŠTK nariaďuje odohrať:

4. kolo U11 – B dňa 14.06.2024 od 16:00 hod. na HP v Letanovciach
4. kolo U11 – C dňa 16.06.2024 od 10:00 hod. na HP AŠ Tatran v Spišskej Novej Vsi

U11 – B
1. Hrabušice
2. Letanovce
3. Smižany
4. Iliašovce
5. Spišský Hrušov

U11 – C
1. Mníšek n/H
2. Teplička
3. SNV „B“
4. Rudňany

Meno, priezvisko a tel. číslo trénerov U11:
Olcnava – Peter Pollák (0948 223 447)
Odorín – Martin Krempaský (0907 649 304)
Jamník – Ľubomír Farkašovský (0908 476 542)
Harichovce – Róbert Šefčík (0903 631 359)
Slovinky – Jozef Hudec (0911 614 242)
Hrabušice – Peter Kukura (0915 963 412)
Letanovce – Miroslav Mlynár (0915 878 233)
Smižany – František Uhrín (0915 370 192)
Iliašovce – Adam Gajan (0948 920 657)
Spišský Hrušov – Jozef Slamený (0918 069 569)
Mníšek n/H – Matej Žiga (0918 465 055)
Teplička – Martin Moščovič (0944 513 443)
SNV „B“ – Jakub Duch (0915 466 250)
Rudňany – Dávid Farkašovský (0915 905 815)

3. ŠTK upozorňuje FK SOFZ , že prihlášku do súťaží riadených SOFZ je potrebne podať cez elektronickú podateľňu v ISSF systéme . Podanie je potrebné zaslať v termíne do 01.07.2024 do 23:59 hod. . V prípade nezaslania prihlášky v stanovenom termíne nebude príslušné družstvo zaradené do súťaže SOFZ. Neoddeliteľnou podmienkou zaradenia družstva toho ktorého FK do súťaží SOFZ je uhradenie všetkých poplatkov udelených v priebehu súťažného ročníka 2023/2024, ktoré boli predmetom vystavených zberných faktúr. V prípade neuhradenia zberných faktúr pre súťažný ročník 2024/2025 nebude družstvo zaradené do súťaží nového súťažného ročníka. Elektronická prihláška sa podáva za každé družstvo a kategóriu zvlášť. Jednotlivé družstvá, aj v súťažiach mládeže, sú povinné zaregistrovať aj štadión, ktorý je v prihláške do súťaže povinná položka.

4. ŠTK dôrazne upozorňuje všetky FK VII. ligy na dôsledne dodržiavanie pokynov o natáčaní videozáznamov zo stretnutí podľa RS str. 4 bod 5/f pod disciplinárnymi dôsledkami :

Videozáznam musí byť zabezpečený v nasledovnej kvalite:
– natáčať statickou kamerou umiestnenou na pevnom podstavci z vyvýšeného miesta a zo stredu HP
– nestrihaný a neprerušovaný s časovým záznamom od začiatku do konca hry až po odchod aktérov stretnutia do kabín, a musí byť vybavený trvalým údajom prebiehania času
– pohon kamery musí byť vždy krytý batériami a musí byť vyhotovený z optimálneho miesta a v požadovanej kvalite. 

5. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 08.06. – 11.06.2024.

DK SOFZ

U. č. 30-134-2023/2024:Marek Laško(1312761, OŠK Teplička; VII. L)  – vylúčený po 2. ŽK + po obdržaní ČK: HNS voči delegovanej osobe na hracej ploche, v určených priestoroch alebo areáli štadióna podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP(použitie vulgárneho výrokua vyhrážky voči R bezprostredne po udelí ČK)- DS: trestanie za viac disciplinárnych previnení: – podľa čl. 34 ods. 9 DP DS sa ukladá za disciplinárne previnenie najprísnejšie postihnuteľné a k druhému sa prihliadlo ako k priťažujúcej okolnosti: pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 48ods. 2 písm. b) DPod 10.6.2024// 10.- € – 1 týždeň vykoná v tomto súťažnom ročníku, 2 týždne v súť. roč. 2024/2025

U. č. 30-135-2023/2024:Milan Dzura(1220124, Slovan FO Markušovce;VII. L)  – za 5 napomínaní ŽK – DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 10.6.2024 // 10.- €

U. č. 30-136-2023/2024:Tadeáš Zekucia(1447308, TJ Družstevník Odorín; U15-A)- žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t. j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacovdo 11.9.2024podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- € 

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ustanovením čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ – www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  

2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 

3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 7. a 8. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný;

4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  

5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 

6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.   7/ Poplatok za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK SOFZ je v zmysle RS/A/7/m4 u dospelých 150,-€ a u mládeže 100,- €, pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.(čl. 78 ods. 5 DP)

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ:

VII. liga: 30. kolo (16.06.2024o 17:00)

Sp. Hrušov – Matejovce n/H (15.06.2024 o 15:00)  Cehuľa, Šaršan, Klinga, Pavlik P.

Prakovce – Iliašovce (11:00)                                             Sucheňák, Nehila B., Stuhlák, Kunzo F.

Smižany – Letanovce                                                          VsFZ – Hamráček, Blaščák, Hric, SFZ – Švarc

Markušovce – Sp. Tomášovce                                        Slavkovský O., Čuj, Pecha S., Labanc

Helcmanovce – Mníšek n/H                                             VsFZ – Baldovský, Molčák, Kotrady

Margecany – Teplička                                                         Novotný, Šťastný, Tekáčová, Šofranko

Slovinky – Poráč                                                                    Kalická, Cehuľa, Škovirha, VsFZ – Pavlovský

U19: 21. kolo (15.06.2024 o 17:00)

Sp. Tomášovce – Iliašovce                 Širila, Mužík

Helcmanovce – Rudňany                   Kotrady

U15 A: 22. kolo (15.06.2024 o 14:45)

Hrabušice – Letanovce                                                       odohrané

Sp. Hrušov – Poráč (12:30)                                                Klinga, Šaršan, Kočišová

Sp. Tomášovce – Iliašovce                                                Mužík, Širila

Olcnava – SŠM Bystrany (16.06.2024 o 14:00)           Petruška, Ondruš Š., Ondruš A.

Odorín – Rudňany (16.06.2024 o 14:30)                       Bučák, Takáč, Baláž

Smižany „B“ – Markušovce (16.06.2024 o 14:30)     Blaščák, Hric

U15 B: 20. kolo (15.06.2024 o 14:45)

Kluknava – Prakovce                                                           odohrané

Margecany – V. Folkmar                                                   Kalická, Molčák

Helcmanovce – Gelnica (16.06.2024 o 14:30)            Molčák, VsFZ – Baldovský, Kotrady

U11C: 4. kolo (16.06.2024 o 10:00)

HP Tatran SNV                        Baláž

Zmeny v obsadení R a DZ:

VII. liga: 30. kolo (16.06.2024o 17:00)

Sp. Hrušov – Matejovce n/H (15.06.2024 o 15:00)  Škovirha (AR2) za Klingu

Labanc (DZ/PR) za Pavlika P.

Prakovce – Iliašovce (11:00)                                             Takáč (AR2) za Stuhláka

Markušovce – Sp. Tomášovce                                        Cehuľa(R) za Slavkovského O.

                                                                                                    Pavlik P. (DZ/PR) za Labanca

Slovinky – Poráč                                                                    Šaršan (AR1) za Cehuľu

U15 A: 22. kolo (15.06.2024 o 14:45)

Sp. Hrušov – Poráč (12:30)                                                Škovirha (R) za Klingu

Olcnava – SŠM Bystrany (16.06.2024 o 14:00)           Ondruš A. (R) za Petrušku

                                                                                                    Kočišová (AR2) za Ondruša A.

Odorín – Rudňany (16.06.2024 o 14:30)                       Takáč (AR1) ruší sa delegácia

Smižany „B“ – Markušovce (16.06.2024 o 14:30)     Hric (R) za Blaščáka

Blaščák (AR1) za Hrica

U15 B: 20. kolo (15.06.2024 o 14:45)

Margecany – V. Folkmar                    Molčák (R) za Kalickú

                                                           Molčák (AR1) ruší sa delegácia

U11 B: 4. kolo (14.06.2024 o 16:00)

HP Letanovce                          Tekáčová