ÚRADNÁ SPRÁVA SOFZ Č.39, 4.6.2024

Sekretariát SOFZ

Zasadnutie Riadnej Konferencie SOFZ sa uskutoční dňa 21.6.2024(piatok) o 16.30 hod. v priestoroch víťaza VII.L. SOFZ. Pozvánky a program budú členom Riadnej Konferencie zaslané elektronickou poštou.

Technicky úsek SFZ zverejnil knihu „Grassroots tréner detí“.

Publikácia je určená pre trénerov, ktorí pracujú s deťmi vo veku od 5 do 11 rokov. Kniha prepája teóriu s praxou a kladie dôraz na výchovu a celkový rozvoj osobnosti detí.
V knihe nájdete 60 tréningových jednotiek, každý tréning obsahuje 5 častí s detailným popisom a nákresom (tzn. kniha obsahuje 300 cvičení / hier s nákresov a s popisom).
Knihu nájdete cez Fanshop SFZ – https://fanshop.futbalsfz.sk/produkt/kniha-grassroots-trener-deti

Pripomíname aj on-line školenie SFZ Grassroots Leader. Školenie je určené pre všetkých trénerov, ktorí pôsobia v kluboch pri mládeži. Školenie je určené aj pre rodičov, učiteľov a futbalistov nad 18 rokov, ktorí sa môžu stať trénermi a pomáhať v klube.
V prípade otázok napíšte na email – grassroots@futbalsfz.sk

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U15 – A – 21. kolo: Markušovce – Spišské Tomášovce dňa 09.06.2024 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Markušovce – 5€ poplatok).

2. ŠTK berie na vedomie podanie klubu Slovan FO Markušovce cez ISSF systém zo dňa 04.06.2024 o nevložení videozáznamu zo stretnutia VII. ligy – 28. kolo: Markušovce – Teplička z dôvodu technickej poruchy na notebooku. 

3. ŠTK zverejňuje výsledky 11. ročníka turnaja o pohár p. E. Kessela, ktorý sa uskutočnil dňa 01.06.2024 na HP v Spišskej Novej Vsi.

Spišský Hrušov – Prakovce 2:0
Prakovce – Olcnava 1:2
Olcnava – Spišský Hrušov 0:8

Konečné poradie:

1. OKŠ Spišský Hrušov – 6 bodov (10:0)
2. FK Olcnava – 3 body (2:9)
3. FK Prakovce – 0 bodov (1:4)

4. ŠTK dôrazne upozorňuje všetky FK VII. ligy na dôsledne dodržiavanie pokynov o natáčaní videozáznamov zo stretnutí podľa RS str. 4 bod 5/f pod disciplinárnymi dôsledkami :

Videozáznam musí byť zabezpečený v nasledovnej kvalite:
– natáčať statickou kamerou umiestnenou na pevnom podstavci z vyvýšeného miesta a zo stredu HP
– nestrihaný a neprerušovaný s časovým záznamom od začiatku do konca hry až po odchod aktérov stretnutia do kabín, a musí byť vybavený trvalým údajom prebiehania času
– pohon kamery musí byť vždy krytý batériami a musí byť vyhotovený z optimálneho miesta a v požadovanej kvalite. 

5. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 29.05. – 02.06.2024.

DK SOFZ

U. č. 29-129-2023/2024:Tadeáš Zekucia(1447308, TJ Družstevník Odorín; U15-A)  – vylúčený zatelesné napadnutie na hracej ploche a v určených priestoroch podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP (HNS – kopnutie súpera mimo súboja o loptu v neprerušenej hre) – DS: pozastavenie výkonu športu na 2 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 2 písm. b) DP od 3.6.2024 do 16.6.2024 // 5.- €  

U. č. 29-130-2023/2024:Jakub Pokuta(1320164, FK Slovan Helcmanovce; VII. L)  – za 5 napomínaní ŽK – DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 3.6.2024 // 10.- €

U. č. 29-131-2023/2024:Filip Slovinský(1259839, FK Prakovce; VII. L)  – za 5 napomínaní ŽK – DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 3.6.2024 // 10.- €

U. č. 29-132-2023/2024:Filip Mrovčák(1378484, TJ Družstevník Odorín; U15-A)  – žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t. j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacovdo 4.9.2024podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- € 

U. č. 29-133-2023/2024:na základe správy delegáta zväzu:klub FK Prakovce:i)Porušenie povinností organizátora stretnutia alebo inej súťaže podľa čl. 57 ods. 1 písm. b)DP(umožnenie vneseniapyrotechniky na stretnutie 28. kola VII. L medzi FK Prakovce a TJ Baník Poráč – ďalej len „stretnutie“) a ii)Hrubé nešportové správanie priaznivcov podľa čl. 58 ods. 2 písm. a), písm. b) DP (urážlivé pokrikovanie na delegované osoby s použitím vulgarizmov a použitie pyrotechniky počas stretnutia) – DS: pokarhanie podľa čl. 11 ods. 1 DP s tým, že sa klubu dôrazne vytýkaporušenie povinností organizátora stretnutia a HNS ich priaznivcov a súčasne sa klub upozorňuje, že v prípade opakovania sa takého previnenia bude klubu uložená pokuta v zmysle DP a RS // 10,- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ustanovením čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ – www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  

2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 

3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 7. a 8. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný;

4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  

5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 

6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.   7/ Poplatok za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK SOFZ je v zmysle RS/A/7/m4 u dospelých 150,-€ a u mládeže 100,- €, pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.(čl. 78 ods. 5 DP)

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ:

VII. liga: 29. kolo (09.06.2024o 17:00)

Letanovce – Sp. Hrušov (08.09.2024)            Žiga, Peha S., Baláž, Labanc

Sp. Tomášovce – Smižany                                 Pavlík J., Škovirha, Šaršan, Kunzo F.

Matejovce n/H – Helcmanovce                      Novotný, Bučák, Pecha S.

Mníšek n/H – Spartak Bystrany                      Kotrady, Kalická, Blaščák

Poráč – Margecany                                                              Sucheňák, Takáč, Stuhlák

Teplička – Prakovce                                             Chudíček, Masloviak, Korkoš, Pavlík P.

Iliašovce – Markušovce                                      Pekár, Nehyla D., Hric (HP Odorín)

U19: 20. kolo (08.06.2024 o 17:00)

Margecany – Sp. Tomášovce                                           Škovirha, Stuhlák, Kočišová

Iliašovce – Helcmanovce (09.06.2024 o 10:30)          Nehyla D., Hric (HP Odorín)

Rudňany – Spartak Bystrany (09.06.2024 o 10:30)   Mužík, Petruška

U15 A: 21. kolo (08.06.2024 o 14:45)

Poráč – Hrabušice                                                                                odohrané

Rudňany – Smižany „B“ (10:00)                                                      Perduľák, Jartys

SŠM Bystrany – Odorín                                                                      Žiga, Pecha S.

Letanovce – Olcnava                                                                          Baláž

Markušovce – Sp. Tomášovce (09.06.2024 o 10:30)                               Ondruš Š., Ondruš A.

Iliašovce – Sp. Hrušov (09.06.2024)                                                              Hric, Nehyla D. (HP Odorín)

U15 A: 22. kolo (11.06.2024 o 17:30)

Hrabušice – Letanovce                       Mužík, Tekáčová

U15 B: 19. kolo (08.06.2024 o 14:45)

V. Folkmar – Helcmanovce                                                               Stuhlák, Škovirha, Kočišová

Gelnica – Kluknava (09.06.2024 o 10:30)                      Kalická, Blaščák, Kotrady

Prakovce – Margecany (09.06.2024 o 14:30)             Kotrady, Blaščák, Kalická

Zmeny v obsadení R a DZ:

U15 A: 21. kolo (08.06.2024 o 14:45)

Rudňany – Smižany „B“ (10:00)                       Jartys (R) za Perduľáka

Jartys (AR1) ruší sa delegácia