ÚRADNÁ SPRÁVA SOFZ Č.41,18.6.2024

Sekretariát SOFZ

Zasadnutie Riadnej Konferencie SOFZ sa uskutoční dňa 21.6.2024(piatok) o 16.30 hod. v priestoroch obecného úradu v Prakovciach. Pozvánky a program budú členom Riadnej Konferencie zaslané elektronickou poštou.

ŠTK SOFZ

1. ŠTK pozýva na deň 21.06.2024 o 17:00 hod. do priestorov obecného úradu v Prakovciach zástupcov FK za účelom odovzdania pohárov víťazom jednotlivých kategórií a najlepším strelcom jednotlivých súťaží:

VII. liga
Víťaz: FK Prakovce
Najlepší strelec: Milan Šefčík (ŠK Breznovica Letanovce) – 31 gólov

U19
Víťaz: TJ Lokomotíva Margecany
Najlepší strelec: Peter Sykora (TJ Lokomotíva MArgecany) – 55 gólov

U15 – A
Víťaz: OKŠ Spišský Hrušov
Najlepší strelec: Ivan Kandráč (TJ SŠM Bystrany) – 62 gólov

U15 – B
Víťaz: FK Prakovce
Najlepší strelec: Dominik Koky (FK Prakovce) – 55 gólov

U11 – A
Víťaz: OTJ Jamník

U11 – B
Víťaz: OKŠ Spišský Hrušov

U11 – C
Víťaz: FK Spišská Nová Ves B

2. ŠTK upozorňuje FK SOFZ , že prihlášku do súťaží riadených SOFZ je potrebne podať cez elektronickú podateľňu v ISSF systéme . Podanie je potrebné zaslať v termíne do 01.07.2024 do 23:59 hod. . V prípade nezaslania prihlášky v stanovenom termíne nebude príslušné družstvo zaradené do súťaže SOFZ. Neoddeliteľnou podmienkou zaradenia družstva toho ktorého FK do súťaží SOFZ je uhradenie všetkých poplatkov udelených v priebehu súťažného ročníka 2023/2024, ktoré boli predmetom vystavených zberných faktúr. V prípade neuhradenia zberných faktúr pre súťažný ročník 2024/2025 nebude družstvo zaradené do súťaží nového súťažného ročníka. Elektronická prihláška sa podáva za každé družstvo a kategóriu zvlášť. Jednotlivé družstvá, aj v súťažiach mládeže, sú povinné zaregistrovať aj štadión, ktorý je v prihláške do súťaže povinná položka.

3. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané v dňoch 14. – 16.06.2024.

4. ŠTK schvaľuje tabuľky súťaží riadených SOFZ po skončení súť. ročníka 2023/2024 zverejnené na stránke sportnet.sk.

DK SOFZ

U. č. 31-137-2023/2024: na základe správy pozorovateľa rozhodcov: Štefan Žiga(1360732, OŠK Slovinky; VII. L)–priestupok na 2. ŽK znamenajúcu vylúčenie hráča – DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP od 17.06.2024 // 10.- € – DS vykoná v súť. roč. 2024/2025

U. č. 31-138-2023/2024:Adrián Gajan(1289418, TJ Slovan Smižany;VII. L)  – za 5 napomínaní ŽK – DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 17.6.2024 // 10.- €- DS vykoná v súť. roč. 2024/2025

U. č. 31-139-2023/2024:Milan Šefčík(1240638, ŠK Breznovica Letanovce;VII. L)  – za 9 napomínaní ŽK – DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. b) DP od 17.6.2024 // 10.- €- DS vykoná v súť. roč. 2024/2025

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ustanovením čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ – www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  

2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 

3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 7. a 8. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný;

4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  

5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 

6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.   7/ Poplatok za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK SOFZ je v zmysle RS/A/7/m4 u dospelých 150,-€ a u mládeže 100,- €, pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.(čl. 78 ods. 5 DP)