ÚRADNÁ SPRÁVA SOFZ Č.38, 28.5.2024

Sekretariát SOFZ

Zasadnutie Riadnej Konferencie SOFZ sa uskutoční dňa 21.6.2024(piatok) o 16.30 hod. v priestoroch víťaza VII.L. SOFZ. Pozvánky a program budú členom Riadnej Konferencie zaslané elektronickou poštou.

Technicky úsek SFZ zverejnil knihu „Grassroots tréner detí“.

Publikácia je určená pre trénerov, ktorí pracujú s deťmi vo veku od 5 do 11 rokov. Kniha prepája teóriu s praxou a kladie dôraz na výchovu a celkový rozvoj osobnosti detí.
V knihe nájdete 60 tréningových jednotiek, každý tréning obsahuje 5 častí s detailným popisom a nákresom (tzn. kniha obsahuje 300 cvičení / hier s nákresov a s popisom).
Knihu nájdete cez Fanshop SFZ – https://fanshop.futbalsfz.sk/produkt/kniha-grassroots-trener-deti

Pripomíname aj on-line školenie SFZ Grassroots Leader. Školenie je určené pre všetkých trénerov, ktorí pôsobia v kluboch pri mládeži. Školenie je určené aj pre rodičov, učiteľov a futbalistov nad 18 rokov, ktorí sa môžu stať trénermi a pomáhať v klube.
V prípade otázok napíšte na email – grassroots@futbalsfz.sk

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
VII. liga – 28. kolo: Spartak Bystrany – Slovinky dňa 02.06.2024 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Bystrany – 10€ poplatok).
VII. liga – 29. kolo: Letanovce – Spišský Hrušov dňa 08.06.2024 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).
U15 – A – 20. kolo: Olcnava – Poráč dňa 29.05.2024 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Poráč – 5€ poplatok).
U15 – A – 20. kolo: Bystrany – Letanovce dňa 29.05.2024 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Letanovce – 5€ poplatok).
U15 – A – 20. kolo: Sp. Hrušov – Markušovce dňa 05.06.2024 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).
U15 – A – 21. kolo: Poráč – Hrabušice dňa 05.06.2024 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).
U15 – A – 22. kolo: Hrabušice – Letanovce dňa 11.06.2024 o 17:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).

2. ŠTK zamieta žiadosť OFK Slovenský Raj Spišské Tomášovce (U15 – A) o zmenu termínu a UHČ stretnutia U15 – A – 20. kolo: Spišské Tomášovce – Rudňany, na základe chýbajúceho súhlasu klubu OŠK Rudňany podľa RS str. 14 bod 19/b.

3. ŠTK berie na vedomie podanie klubu TJ Lokomotíva Margecany (U15 – B) cez ISSF systém zo dňa 27.05.2024 o neúčasti na futbalovom turnaji o pohár p. Eduarda Kessela.

4. ŠTK upozorňuje FK U15 – A a U15 – B, že v súť. roč.2023/2024 sa dňa 01.06.2024 o 09:00 hod. uskutoční na futbalovom štadióne v Sp. Novej Vsi futbalový turnaj o pohár p. E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú družstva z U15 – A po 19. kole – OKŠ Spišský Hrušov a FK Olcnava a z U15 – B po 12. kole – TJ Lokomotíva Margecany a FK Prakovce. Na základe podanie klubu TJ Lokomotíva Margecany cez ISSF systém zo dňa 27.05.2024 sa uvedené družstvo turnaja nezúčastní. Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny.
Zraz uvedených družstiev je na štadióne FK Sp. Nová Ves o 08:00 hod.
Vylosovanie turnaja:
1. Spišský Hrušov – Prakovce – 9:00 – 9:55
2. Prakovce – Olcnava – 10:05 – 11:00
3. Olcnava – Spišský Hrušov – 11:15 – 12:10
Hrací čas: 2 x 20 min. s 15 min. prestávkou
V prípade nerozhodného výsledku nasledujú 3 kopy na bránu zo značky PK.
Štart hráčov: na platné ERP.

5. ŠTK na základe ÚS ŠTK SOFZ č. 19 zo dňa 07.11.2023 podľa RS str. 4 bod 5/f odstupuje DK SOFZ (bez podania na ŠTK komisiu cez ISSF systém) nasledovný klub:

VII. liga – 27. kolo: Spišské Tomášovce – Helcmanovce – nevloženie videozáznamu z celého stretnutia na Sportnet

6. ŠTK dôrazne upozorňuje všetky FK VII. ligy na dôsledne dodržiavanie pokynov o natáčaní videozáznamov zo stretnutí podľa RS str. 4 bod 5/f pod disciplinárnymi dôsledkami :

Videozáznam musí byť zabezpečený v nasledovnej kvalite:
– natáčať statickou kamerou umiestnenou na pevnom podstavci z vyvýšeného miesta a zo stredu HP
– nestrihaný a neprerušovaný s časovým záznamom od začiatku do konca hry až po odchod aktérov stretnutia do kabín, a musí byť vybavený trvalým údajom prebiehania času
– pohon kamery musí byť vždy krytý batériami a musí byť vyhotovený z optimálneho miesta a v požadovanej kvalite. 

7. ŠTK dáva na vedomie klubom a R, že v ISSF bola nasadená nová funkcionalita v evidencii „ostaršenie hráča“. Kompletné informácie ako aj popis stavov žiadosti nájdete na https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/. Za platné ostaršenie v ISSF sa považuje ostaršenie schválené tajomníkom komisie ŠTK, kedy pri hráčovi v nominácií svieti zelený krúžok. V žiadosti je potrebné scanovať ORIGINÁL tlačivo ostaršenie so všetkými povinnými údajmi (dátumy, podpisy, pečiatky). Začiatok platnosti ostaršenia zadáva klub od dátumu vykonania prehliadky, koniec platnosti je ten istý dátum nasledujúceho roka. V prípade vyžiadania je klub povinný doručiť na ŠTK originál ostaršenia. Naďalej však platí aj papierová forma ostaršenia.

8. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 22.05. – 26.05.2024.

DK SOFZ

U. č. 28-121-2023/2024: Ondrej Gavalier (1215153, TJ Slovan Smižany; VII. L)vylúčený zanarušenie riadneho priebehu hry podľa čl. 45 ods. 1 písm. b) DP (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti vrazením do súpera pred PÚ) – DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 45 ods. 2 DP od 27.5.2024 // 10.- €

U. č. 28-122-2023/2024: Filip Mrovčák(1378484, TJ Družstevník Odorín; U15-A) – vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči súperovi, spoluhráčovi, členovi realizačného tímu,funkcionárovi, organizátorovi, členovi usporiadateľskej služby a divákovi na hracejploche, v určených priestoroch alebo v areáli štadióna podľa čl. 47 ods. 1 písm. b) DP (použitie pohoršujúceho výroku voči súperovi)DS: pozastavenie výkonu športu na 2 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať,podľa čl. 47 ods. 2 písm. b) DP od 26.5.2024 do 9.6.2024 // 5.- €

U. č. 28-123-2023/2024:Jozef Suchý(1238511, OKŠ Spišský Hrušov; VII. L)  – za 5 napomínaní ŽK – DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 27.5.2024 // 10.- €

U. č. 28-124-2023/2024:Matej Hrušovský(1326005, TJ Slovan Smižany; VII. L)  – za 5 napomínaní ŽK – DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 27.5.2024 // 10.- €

U. č. 28-125-2023/2024:Radoslav Žiga(1434185, TJ Spartak Bystrany; VII. L)  – za 5 napomínaní ŽK – DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 27.5.2024 // 10.- €

U. č. 28-126-2023/2024:Alex Šmelko(1448536, OŠK Rudňany; U15-A)  – za 5 napomínaní ŽK – DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 26.5.2024 // 5.- €

U. č. 28-127-2023/2024:z podnetu ŠTK SOFZ:klub OFK Slovenský Raj Spišské Tomášovce:porušenie predpisu alebo rozhodnutia poľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (nezdieľanie videozáznamu na FUTBALNET zo stretnutia 27. kola VII. L medzi OFK Slovenský Raj Spišské Tomášovce a FK Slovan Helcmanovce v stanovenom čase – porušenie RS/A/7/m6a) – DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1, ods. 4 DP a RS/A/7/m6a // 50,- €+ 10,- €

U. č. 28-128-2023/2024:DK SOFZ ukladáklubuOFK Slovenský Raj Spišské Tomášovcezdieľať videozáznam zo stretnutia 27. kola VII. L medzi OFK Slovenský Raj Spišské Tomášovce a FK Slovan Helcmanovce na sportnete do 2.6.2024 pod hrozbou ďalších disciplinárnych následkov // bez poplatku

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ustanovením čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ – www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  

2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 

3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 7. a 8. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný;

4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  

5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 

6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.   7/ Poplatok za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK SOFZ je v zmysle RS/A/7/m4 u dospelých 150,-€ a u mládeže 100,- €, pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.(čl. 78 ods. 5 DP) 

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ:

VII. liga: 28. kolo (02.06.2024o 17:00)

Spartak Bystrany – Slovinky (10:30)              Kotrady, Kalická, Stuhlák

Sp. Hrušov – Sp. Tomášovce            Chudíček, Masloviak, Strella

Helcmanovce – Letanovce                                Šofranko, Hric, Nehila B.

Mníšek n/H – Matejovce n/H          Pekár, Pecha S., Škovirha

Smižany – Iliašovce                                              Novotný, Tekáčová, Takáč

Markušovce – Teplička                       Nehyla D., Korkoš, Šťastný

Prakovce – Poráč                                  SFZ – Bobko R., VsFZ – Baldovský, VsFZ – Halula, VsFZ – Kunzo V.

U19: 19. kolo (01.06.2024 o 17:00)

Spartak Bystrany – Helcmanovce   Uhrin, Ondruš A., Ondruš Š.

Margecany – Iliašovce                        Molčák

U15 A: 20. kolo (01.06.2024 o 14:45)

Olcnava – Poráč (29.05.2024 o 17:00)                           Pecha S., Kočišová

SŠM Bystrany – Letanovce (29.05.2024 o 17:00)      Hric

Sp. Tomášovce – Rudňany                                                               Takáč, Tekáčová

Hrabušice – Iliašovce (02.06.2024 o 13:15)                 Perduľák, Jartys

Odorín – Smižany „B“ (02.06.2024 o 14:30)                Bučák, Baláž

Sp. Hrušov – Markušovce (05.06.2024 o 17:00)        Šofranko, Pecha S.

U15 A: 21. kolo (05.06.2024 o 17:00)

Poráč – Hrabušice                 Širila

U15 B: 18. kolo (02.06.2024 o 14:30)

Helcmanovce – Kluknava                   Hric, Šofranko, Nehila B.

Margecany – Gelnica                           odohrané

V. Folkmar – Prakovce                        odohrané

Turnaj o pohár E. Kessela (01.06.2024 o 09:00)

HP Sp. Nová Ves                    Mužík, Širila, Kalická

Zmeny v obsadení R a DZ:

VII. liga: 28. kolo (02.06.2024o 17:00)

Helcmanovce – Letanovce                                                               Pekár, Pecha S., Škovirha

Mníšek n/H – Matejovce n/H                                         Šofranko, Hric, Nehila B.

U19: 19. kolo (01.06.2024 o 17:00)

Spartak Bystrany – Helcmanovce                                  Bučák (R) Uhrina

U15 A: 20. kolo (01.06.2024 o 14:45)

Odorín – Smižany „B“ (02.06.2024 o 14:30)                 Stuhlák (R) za Bučáka

U15 B: 18. kolo (02.06.2024 o 14:30)

Helcmanovce – Kluknava                                                  Škovirha, Pekár, Pecha S.