ÚRADNÁ SPRÁVA SOFZ Č.37, 21.5.2024

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
VII. liga – 29. kolo: Iliašovce – Markušovce dňa 09.06.2024 o 17:00 hod. na HP v Odoríne. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).
VII. liga – 30. kolo: Sp. Hrušov – Matejovce n/H dňa 15.06.2024 o 15:00 podľa RS str. 14 bod 19/b (bez poplatku).
U19 – 20. kolo: Iliašovce – Helcmanovce dňa 09.06.2024 o 10:30 hod. na HP v Odoríne podľa RS str. 14 bod 19/b (bez poplatku).
U15 – A – 19. kolo: Poráč – Bystrany dňa 26.05.2024 o 10:30 hod.  Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Poráč – 5€ poplatok).
U15 – A – 19. kolo: Markušovce – Hrabušice dňa 24.05.2024 o 16:30 hod.  Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Markušovce – 5€ poplatok).
U15 – A – 21. kolo: Iliašovce – Sp. Hrušov dňa 09.06.2024 o 14:45 hod. na HP v Odoríne. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).
U15 – A – 22. kolo: Sp. Hrušov – Poráč dňa 15.06.2024 o 12:30 hod. podľa RS str. 14 bod 19/b (bez poplatku).
U15 – B – 17. kolo: Kluknava – Margecany dňa 26.05.2024 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Kluknava – 5€ poplatok).
U15 – B – 18. kolo: Veľký Folkmar – Prakovce dňa 22.05.2024 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).

2. ŠTK berie na vedomie podanie klubov TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom, OŠK Teplička, FK Spišská Nová Ves a OŠK Rudňany cez ISSF systém zo dňa 17.05.2024 o dohode neodohrania turnaja U11 – C a na základe predloženej dohody uvedených klubov nariaďuje odohrať 3. kolo U11 – C dňa 25.05.2024 od 09:00 hod. na HP v Mníšku nad Hnilcom

U11 – C
1. Mníšek n/H
2. Teplička
3. SNV „B“
4. Rudňany

Meno, priezvisko a tel. číslo trénerov U11:
Olcnava – Peter Pollák (0948 223 447)
Odorín – Martin Krempaský (0907 649 304)
Jamník – Ľubomír Farkašovský (0908 476 542)
Harichovce – Róbert Šefčík (0903 631 359)
Slovinky – Jozef Hudec (0911 614 242)
Hrabušice – Peter Kukura (0915 963 412)
Letanovce – Miroslav Mlynár (0915 878 233)
Smižany – František Uhrín (0915 370 192)
Iliašovce – Adam Gajan (0948 920 657)
Spišský Hrušov – Jozef Slamený (0918 069 569)
Mníšek n/H – Matej Žiga (0918 465 055)
Teplička – Martin Moščovič (0944 513 443)
SNV „B“ – Jakub Duch (0915 466 250)
Rudňany – Dávid Farkašovský (0915 905 815)

3. ŠTK upozorňuje FK U15 – A a U15 – B, že v súť. roč. 2023/2024 sa dňa 01.06.2024 o 09:00 hod. uskutoční na futbalovom štadióne v Sp. Novej Vsi futbalový turnaj o pohár p. E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú prvé dva družstva z U15 – A po 19. kole a z U15 – B po 17. kole. Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny.

4. ŠTK dôrazne upozorňuje všetky FK VII. ligy na dôsledne dodržiavanie pokynov o natáčaní videozáznamov zo stretnutí podľa RS str. 4 bod 5/f pod disciplinárnymi dôsledkami :

Videozáznam musí byť zabezpečený v nasledovnej kvalite:
– natáčať statickou kamerou umiestnenou na pevnom podstavci z vyvýšeného miesta a zo stredu HP
– nestrihaný a neprerušovaný s časovým záznamom od začiatku do konca hry až po odchod aktérov stretnutia do kabín, a musí byť vybavený trvalým údajom prebiehania času
– pohon kamery musí byť vždy krytý batériami a musí byť vyhotovený z optimálneho miesta a v požadovanej kvalite. 

5. ŠTK dáva na vedomie klubom a R, že v ISSF bola nasadená nová funkcionalita v evidencii „ostaršenie hráča“. Kompletné informácie ako aj popis stavov žiadosti nájdete na https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/. Za platné ostaršenie v ISSF sa považuje ostaršenie schválené tajomníkom komisie ŠTK, kedy pri hráčovi v nominácií svieti zelený krúžok. V žiadosti je potrebné scanovať ORIGINÁL tlačivo ostaršenie so všetkými povinnými údajmi (dátumy, podpisy, pečiatky). Začiatok platnosti ostaršenia zadáva klub od dátumu vykonania prehliadky, koniec platnosti je ten istý dátum nasledujúceho roka. V prípade vyžiadania je klub povinný doručiť na ŠTK originál ostaršenia. Naďalej však platí aj papierová forma ostaršenia.

6. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 17.05. – 19.05.2024.

DK SOFZ

U. č. 27-117-2023/2024:Peter Filip(1123638, OFK Matejovce nad Hornádom; VII. L)  – vylúčený po 2. ŽK – na základe správy pozorovateľa rozhodcov (2. napomínanie hráča znamenajúce vylúčenie bolo označené ako nesprávne), DK SOFZ v senáte takto rozhodla:

i) podľa čl. 78 ods. 4 písm. a) DP z dôvodu uvedeného v čl. 37 ods. 13 DP zastavuje konanie;

ii) podľa č. 37 ods. 13 DP sa zrušujú účinky vylúčenia pre hráča; 

// bez poplatku – na vedomie sekretár SOFZ: v ISSF systéme vykonať zmenu a v stretnutí anulovať 2. napomínanie hráča (kvôli správnosti evidovania napomínaní daného hráča – do evidencie sa započíta 1. napomínanie ŽK)

U. č. 27-118-2023/2024:Ján Lipovský(1244753, OKŠ Spišský Hrušov; VII. L)  – za 5 napomínaní ŽK – DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 20.5.2024 // 10.- €

U. č. 27-119-2023/2024:Erik Horváth(1362526, TJ Spartak Bystrany; VII. L)  – za 5 napomínaní ŽK – DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 20.5.2024 // 10.- €

U. č. 27-120-2023/2024:František Plachetka(1204991, TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom; VII. L)  – žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t. j. 6 týždňov na skúšobnú dobu v trvaní 6 mesiacovdo 24.11.2024podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- € 

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ustanovením čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ – www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  

2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 

3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 7. a 8. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný;

4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  

5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 

6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.   7/ Poplatok za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK SOFZ je v zmysle RS/A/7/m4 u dospelých 150,-€ a u mládeže 100,- €, pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.(čl. 78 ods. 5 DP) 

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ:

VII. liga: 27. kolo (26.05.2024o 17:00)

Poráč – Markušovce (25.05.2024)  Sucheňák, Korkoš, Klinga, Kunzo F.

Iliašovce – Sp. Hrušov (10:30)          Nehyla D., Čuj, Stuhlák, Šofranko

Teplička – Smižany (10:30)                Chudíček, Hric, Kalická, Labanc

Sp. Tomášovce – Helcmanovce       Sucheňák, Šťastný, Bučák, Kunzo F.

Letanovce – Mníšek n/H                    Pekár, Škovirha, Pecha S., Pavlik P.

Matejovce n/H – Sparta Bystrany  Novotný, Takáč, Strella, Šofranko

Slovinky – Margecany                         Pavlík J., Kovalčík, Nehila B., Kunzo V.

U19: 18. kolo (25.05.2024 o 17:00)

Iliašovce – Spartak Bystrany                                            Perduľák, Jartys

Rudňany – Sp. Tomášovce (26.05.2024 o 10:30)      Mužík, Škovirha

U15 A: 19. kolo (25.05.2024 o 14:45)

Markušovce – Hrabušice (24.05.2024 o 16:30)          Pavlík J., Baláž

Rudňany – Sp. Hrušov (10:00)                                         Širila, Tekáčová

Letanovce – Odorín                                                             Mužík, Ondruš A., Ondruš S.

Poráč – SŠM Bystrany (26.05.2024 o 10:30)                               Uhrin, Baláž

Iliašovce – Olcnava (26.05.2024 o 13:15)                     Čuj, Stuhlák, Nehyla D.

Smižany „B“ – Sp. Tomášovce (26.05.2024 o 14:30)                Jartys

U15 B: 17. kolo (26.05.2024 o 14:30)

Kluknava – Margecany (10:30)        Molčák

Gelnica – V. Folkmar (10:30)             Kotrady

Prakovce – Helcmanovce                  Molčák

U15 B: 18. kolo (22.05.2024 o 17:00)

V. Folkmar – Prakovce                        Molčák

U11 C: 3. kolo (25.05.2024 o 9:00) ihr. Mníšek n/H                        Molčák

Zmeny v obsadení R a DZ:

VII. liga: 27. kolo (26.05.2024o 17:00)

Iliašovce – Sp. Hrušov (10:30)          Pecha S. (AR2) za Stuhláka

U19: 18. kolo (25.05.2024 o 17:00)

Rudňany – Sp. Tomášovce (26.05.202 o 10:30)                        Pavlík J. (AR1) za Škovirhu

U15 A: 19. kolo (25.05.2024 o 14:45)

Rudňany – Sp. Hrušov (10:00)                                         Ondruš Š. (AR1) za Tekáčovú

Ondruš A. ako AR2

Poráč – SŠM Bystrany (26.05.2024 o 10:30)                               Škovirha (R) zaUhrina

Iliašovce – Olcnava (26.05.2024 o 13:15)                     Pecha S. (AR1) za Stuhláka

U11 C: 3. kolo (25.05.2024 o 09:00)

Ihr. Mníšek n/H                      Kalická (R) za Molčáka