ÚRADNÁ SPRÁVA SOFZ Č.36, 14.5.2024

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U15 – A – 18. kolo: Letanovce – Poráč dňa 18.05.2024 o 10:00 hod.  Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Poráč – 5€ poplatok).
U15 – B – 16. kolo: V. Folkmar – Kluknava dňa 17.05.2024 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Kluknava – 5€ poplatok).

2. ŠTK nariaďuje odohrať:

3. kolo U11 – C dňa 18.05.2024 od 09:00 hod. na HP v Mníšku nad Hnilcom
U11 – C
1. Mníšek n/H
2. Teplička
3. SNV „B“
4. Rudňany

Meno, priezvisko a tel. číslo trénerov U11:
Olcnava – Peter Pollák (0948 223 447)
Odorín – Martin Krempaský (0907 649 304)
Jamník – Ľubomír Farkašovský (0908 476 542)
Harichovce – Róbert Šefčík (0903 631 359)
Slovinky – Jozef Hudec (0911 614 242)
Hrabušice – Peter Kukura (0915 963 412)
Letanovce – Miroslav Mlynár (0915 878 233)
Smižany – František Uhrín (0915 370 192)
Iliašovce – Adam Gajan (0948 920 657)
Spišský Hrušov – Jozef Slamený (0918 069 569)
Mníšek n/H – Matej Žiga (0918 465 055)
Teplička – Martin Moščovič (0944 513 443)
SNV „B“ – Jakub Duch (0915 466 250)
Rudňany – Dávid Farkašovský (0915 905 815)

3. ŠTK upozorňuje FK U15 – A a U15 – B, že v súť. roč. 2023/2024 sa dňa 01.06.2024 o 09:00 hod. uskutoční na futbalovom štadióne v Sp. Novej Vsi futbalový turnaj o pohár p. E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú prvé dva družstva z U15 – A po 19. kole a z U15 – B po 17. kole. Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny.

4. ŠTK dôrazne upozorňuje všetky FK VII. ligy na dôsledne dodržiavanie pokynov o natáčaní videozáznamov zo stretnutí podľa RS str. 4 bod 5/f pod disciplinárnymi dôsledkami :

Videozáznam musí byť zabezpečený v nasledovnej kvalite:
– natáčať statickou kamerou umiestnenou na pevnom podstavci z vyvýšeného miesta a zo stredu HP
– nestrihaný a neprerušovaný s časovým záznamom od začiatku do konca hry až po odchod aktérov stretnutia do kabín, a musí byť vybavený trvalým údajom prebiehania času
– pohon kamery musí byť vždy krytý batériami a musí byť vyhotovený z optimálneho miesta a v požadovanej kvalite. 

5. ŠTK dáva na vedomie klubom a R, že v ISSF bola nasadená nová funkcionalita v evidencii „ostaršenie hráča“. Kompletné informácie ako aj popis stavov žiadosti nájdete na https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/. Za platné ostaršenie v ISSF sa považuje ostaršenie schválené tajomníkom komisie ŠTK, kedy pri hráčovi v nominácií svieti zelený krúžok. V žiadosti je potrebné scanovať ORIGINÁL tlačivo ostaršenie so všetkými povinnými údajmi (dátumy, podpisy, pečiatky). Začiatok platnosti ostaršenia zadáva klub od dátumu vykonania prehliadky, koniec platnosti je ten istý dátum nasledujúceho roka. V prípade vyžiadania je klub povinný doručiť na ŠTK originál ostaršenia. Naďalej však platí aj papierová forma ostaršenia.

6. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 09.05. – 12.05.2024.

7. ŠTK zamieta tieto žiadosti FK o zmenu HP stretnutí:

U19 – 20. kolo: Iliašovce – Helcmanovce dňa 09.06.2024 o 10:30 hod. Dôvod: stretnutie sa musí odohrať na HP v pôsobnosti SOFZ.

U15 – A – 21. kolo: Iliašovce – Spišský Hrušov dňa 09.06.2024 o 14:30 hod. Dôvod. stretnutie sa musí odohrať na HP v pôsobnosti SOFZ.

DK SOFZ

U. č. 26-114-2023/2024:Patrik Macejko(1372333, TJ Lokomotíva Margecany; VII. L)  – za 5 napomínaní ŽK – DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 13.5.2024 // 10.- €

U. č. 26-115-2023/2024:Štefan Žiga(1195124, TJ Spartak Bystrany; VII. L)  – za 5 napomínaní ŽK – DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 13.5.2024 // 10.- €

U. č. 26-116-2023/2024:Stanislav Lupták(1447307, TJ Družstevník Odorín; U15-A)  – žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ s účinnosťou od 17.5.2024podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t. j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 4 mesiacov do 17.9.2024 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- € 

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ustanovením čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ – www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  

2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 

3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 7. a 8. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný;

4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  

5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 

6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.   7/ Poplatok za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK SOFZ je v zmysle RS/A/7/m4 u dospelých 150,-€ a u mládeže 100,- €, pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.(čl. 78 ods. 5 DP)

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ:

VII. liga: 26. kolo (19.05.2024o 17:00)

Matejovce n/H – Letanovce (10:30)                             Cehuľa, Bučák, Šaršan, Pavlovský

Prakovce – Slovinky (10:30)                              Žiga, Takáč, Strella

Spartak Bystrany – Margecany                       Novotný, Strella, Takáč

Helcmanovce – Iliašovce                                   Pekár, Tekáčová, Masloviak

Mníšek n/H – Sp. Tomášovce                          Nehya D., Škovirha, Pecha S., Pavlik P.

Sp. Hrušov – Teplička                                          Molčák, Stuhlák, Šťastný, Švarc

Poráč – Smižany                                                    Sucheňák, Šaršan, Bučák

U19: 17. kolo (18.05.2024 o 17:00)

Margecany – Rudňany                        Kotrady

Sp. Tomášovce – Helcmanovce       Slavkovský O., Stuhlák

U15 A: 18. kolo (18.05.2024 o 14:45)

Letanovce – Poráč (10:00)                                                 Šofranko, Tekáčová, Kočišová

SŠM Bystrany – Iliašovce                                                   Hric, Petruška

Hrabušice – Rudňany (19.05.2024 o 13:15)                 Jartys, Perduľák

Olcnava – Markušovce (19.05.2024 o 14:00)              Uhrin, Ondruš A.

Odorín – Sp. Tomášovce (19.05.2024 o 14:30)          Baláž, Ondruš Š.

Sp. Hrušov – Smižany „B“ (19.05.2024 o 14:30)         Šťastný, Stuhlák, Molčák

U15 B: 16. kolo (19.05.2024 o 13:15)

V. Folkmar – Kluknava (17.05.2024 o 17:00)                              Kotrady

Prakovce – Gelnica                                                                             Takáč, Žiga, Strella

Helcmanovce – Margecany (19.05.2024 o 14:30)     Masloviak, Tekáčová, Pekár

U15 B: 18. kolo (22.05.2024 o 17:00)

Margecany – Gelnica           Kotrady

U11C: 3. kolo (18.05.2024 o 09:00)

Ihr. Mníšek n/H                      Molčák

KR berie na vedomie pochvalu od FK 56 Iliašovce zo stretnutia 24. kola VII. Ligy medzi družstvami Obecný futbalový klub Matejovce nad Hornádom – FK 56 Iliašovce na R Cehuľa, AR Masloviak a Hric.

KR berie na vedomie podanie od OŠK Slovinky. Podanie bolo prijaté cez ISSF systém na ŠTK dňa 05.05.2024 a na KR dňa 11.05.2024. Zápas sa odohral dňa 01.05.2024a podľa RS str. 4 bod 5/f – námietky so žiadosťou o vzhliadnutie videozáznamu je potrebné zaslať do 48 hod. Obidve podania boli podané oneskorene.

KR berie na vedomie podanie od FK Slovan Helcmanovce.

Zmeny v obsadení č 26.

VII. liga: 26. kolo (19.05.2024 o 17:00)

Matejovce n/H – Letanovce (10:30)  Stuhlák (AR2) za Šaršana

Spartak Bystrany – Margecany                    Sucheňák (R) za Novotného

                                                           Slavkovský O. (AR2) za Takáča                 

Helcmanovce – Iliašovce                  Nehyla D. (R) za Pekára

                                                           Šťastný (AR2) za Masloviaka

                                                           Pavlik P. ako DZ/PR

Mníšek n/H – Sp. Tomášovce                       Pekár (R) za Nehylu D.

                                                           Pavlik P. (DZ/PR) ruší sa delegácia

Sp. Hrušov – Teplička                                   Hric (AR2) za Šťastného

Poráč – Smižany                               Cehuľa (R) za Sucheňáka

                                                           Takáč (AR1) za Šaršana

U15 B: 16. kolo (19.05.2024 o 13:15)

Helcmanovce – Margecany (19.05.2024 o 14:30)   Šťastný (R) za Masloviaka

                                                                                  Nehyla D. (AR2) za Pekára