ÚRADNÁ SPRÁVA SOFZ Č.35, 8.5.2024

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U15 – A – 17. kolo: Smižany – Hrabušice dňa 09.05.2024 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Hrabušice – 5€ poplatok).
U15 – A – 17. kolo: Rudňany – Olcnava dňa 11.05.2024 o 14:30 hod.  Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Rudňany – 5€ poplatok).

2. ŠTK berie na vedomie podanie klubu TJ Družstevník Odorín cez ISSF systém zo dňa 06.05.2024.

3. ŠTK berie na vedomie podanie klubu FK Slovan Helcmanovce cez ISSF systém zo dňa 02.05.2024.

4. ŠTK berie na vedomie podanie klubu TJ Spartak Bystrany cez ISSF systém zo dňa 02.05.2024.

5. ŠTK berie na vedomie podanie klubu OŠK Slovinky cez ISSF systém zo dňa 05.05.2024. Námietky voči výkonu delegovaných osôb je potrebné zasielať na príslušnú odbornú komisiu – KR SOFZ.

6. ŠTK na základe ÚS ŠTK SOFZ č. 19 zo dňa 07.11.2023 podľa RS str. 4 bod 5/f odstupuje DK SOFZ nasledovné kluby:
VII. liga – 23. kolo: Spišské Tomášovce – Spartak Bystrany – nevloženie videozáznamu z celého stretnutia na Sportnet

7. ŠTK nariaďuje odohrať:

3. kolo U11 – C dňa 18.05.2024 od 09:00 hod. na HP v Mníšku nad Hnilcom
U11 – C
1. Mníšek n/H
2. Teplička
3. SNV „B“
4. Rudňany

Meno, priezvisko a tel. číslo trénerov U11:
Olcnava – Peter Pollák (0948 223 447)
Odorín – Martin Krempaský (0907 649 304)
Jamník – Ľubomír Farkašovský (0908 476 542)
Harichovce – Róbert Šefčík (0903 631 359)
Slovinky – Jozef Hudec (0911 614 242)
Hrabušice – Peter Kukura (0915 963 412)
Letanovce – Miroslav Mlynár (0915 878 233)
Smižany – František Uhrín (0915 370 192)
Iliašovce – Adam Gajan (0948 920 657)
Spišský Hrušov – Jozef Slamený (0918 069 569)
Mníšek n/H – Matej Žiga (0918 465 055)
Teplička – Martin Moščovič (0944 513 443)
SNV „B“ – Jakub Duch (0915 466 250)
Rudňany – Dávid Farkašovský (0915 905 815)

8. ŠTK upozorňuje FK U15 – A a U15 – B, že v súť. roč. 2023/2024 sa dňa 01.06.2024 o 09:00 hod. uskutoční na futbalovom štadióne v Sp. Novej Vsi futbalový turnaj o pohár p. E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú prvé dva družstva z U15 – A po 19. kole a z U15 – B po 17. kole. Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny.

9. ŠTK dôrazne upozorňuje všetky FK VII. ligy na dôsledne dodržiavanie pokynov o natáčaní videozáznamov zo stretnutí podľa RS str. 4 bod 5/f pod disciplinárnymi dôsledkami :

Videozáznam musí byť zabezpečený v nasledovnej kvalite:
– natáčať statickou kamerou umiestnenou na pevnom podstavci z vyvýšeného miesta a zo stredu HP
– nestrihaný a neprerušovaný s časovým záznamom od začiatku do konca hry až po odchod aktérov stretnutia do kabín, a musí byť vybavený trvalým údajom prebiehania času
– pohon kamery musí byť vždy krytý batériami a musí byť vyhotovený z optimálneho miesta a v požadovanej kvalite. 

10. ŠTK dáva na vedomie klubom a R, že v ISSF bola nasadená nová funkcionalita v evidencii „ostaršenie hráča“. Kompletné informácie ako aj popis stavov žiadosti nájdete na https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/. Za platné ostaršenie v ISSF sa považuje ostaršenie schválené tajomníkom komisie ŠTK, kedy pri hráčovi v nominácií svieti zelený krúžok. V žiadosti je potrebné scanovať ORIGINÁL tlačivo ostaršenie so všetkými povinnými údajmi (dátumy, podpisy, pečiatky). Začiatok platnosti ostaršenia zadáva klub od dátumu vykonania prehliadky, koniec platnosti je ten istý dátum nasledujúceho roka. V prípade vyžiadania je klub povinný doručiť na ŠTK originál ostaršenia. Naďalej však platí aj papierová forma ostaršenia.

11. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 01.05. – 05.05.2024.

DK SOFZ

U. č. 25-107-2023/2024:Kevin Horváth (1480859, TJ SŠM Bystrany; U15-A) – vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči súperovi, spoluhráčovi, členovi realizačného tímu,funkcionárovi, organizátorovi, členovi usporiadateľskej služby a divákovi na hracejploche, v určených priestoroch alebo v areáli štadióna podľa čl. 47 ods. 1 písm. b) DP (použitie urážlivého výroku voči súperovi) – DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať,podľa čl. 47 ods. 2 písm. b) DP od 5.5.2024 do 2.6.2024 // 5.- €

U. č. 25-108-2023/2024: klub OFK Matejovce nad Hornádom + funkcionár Jaroslav Smotrila (1022136) – Hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe na hracej ploche, v určených priestoroch alebo v areáli štadióna podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP –hrubé urážky delegovaných osôb počas stretnutia, cez polčasovú prestávku a po stretnutí 22. kola VII. L medzi OFK Matejovce nad Hornádom a TJ Baník Poráč, odmietnutie opustiť kabínu delegovaných osôb na základe výzvy delegovaných osôb- po vykonanom dokazovaní, najmä na základe zápisu o stretnutí, správy DZ, podaní R, AR1, AR2 a DZ cez ISSF systém, vyjadrení dotknutých strán (zástupca domácich) cez ISSF systém, ako aj vypočutia previnilca, po objasnení všetkých okolností prípadu,vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne, pri rešpektovaní základných zásad ukladania DS v zmysle čl. 34 DP, s prihliadnutím na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností v zmysle čl. 36 ods. 3 DP, DK SOFZ v senáte takto rozhodla a ukladá tieto DS:

a) klub OFK Matejovce nad Hornádom- pokarhanie podľa čl. 11 ods. 1 DP s tým, že sa klubu dôrazne vytýka HNS ich funkcionára a štatutára v jednej osobe voči delegovaným osobám a súčasne klub upozorňuje, že v prípade opakovania sa takého previnenia bude klubu uložená pokuta v zmysle RS;

b) Jaroslav Smotrila (1022136)–

i) – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti s futbalovým stretnutím na 1 mesiac podľa čl. 48ods. 2 písm. b) DPod 03.05.2024 do 03.06.2024,

ii) –zákaz vstupu do šatní delegovaných osôb na 1 mesiac podľa čl. 19 ods. 1, ods. 2DP, čl. 48 ods. 2 písm. b) DPod 03.05.2024 do 03.06.2024,

iii) – ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze vykonávať funkciu hlavného usporiadateľa alebo člena usporiadateľskej služby podľa čl. 43 ods. 1, ods. 2 písm. t) DP počas výkonu disciplinárnej sankcie;

// 10.- € (za prejednanie) za všetky výroky

U. č. 25-109-2023/2024: DK SOFZ v nadväznosti na U. č. 25-108-2023/2024 ukladá delegovaným osobám kontrolovať plnenie uznesenia disciplinárneho orgánu a do zápisu o stretnutí a správy delegáta zväzu vždy uvádzať, či previnilec v tom-ktorom stretnutí splnil uloženú disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu funkcie, zákaz a ochranné opatrenie.

U. č. 25-110-2023/2024:z podnetu ŠTK SOFZ:klub OFK Slovenský Raj Spišské Tomášovce:porušenie predpisu alebo rozhodnutia poľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (nezdieľanie videozáznamu na FUTBALNET zo stretnutia 23. kola VII. L medzi OFK Slovenský Raj Spišské Tomášovce a TJ Spartak Bystrany v stanovenom čase – porušenie RS/A/7/m6a) – DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1, ods. 4 DP a RS/A/7/m6a // 50,- €+ 10,- €

PO STRETNUTIACH HRANÝCH 8.5.2024:

U. č. 25-111-2023/2024: Vincent Horváth (1320455, TJ Spartak Bystrany; VII. L)  – vylúčený po 2. ŽK – DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 9.5.2024 // 10.- € 

U. č. 24-112-2023/2024: Radovan Maliňák (1054825, FK Slovan Helcmanovce; VII. L)  – za 5 napomínaní ŽK – DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 9.5.2024 // 10.- €

U. č. 24-113-2023/2024: Erik Pecha (1285873, TJ Spartak Bystrany; VII. L)  – za 5 napomínaní ŽK – DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 9.5.2024 // 10.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ustanovením čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ – www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  

2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 

3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 7. a 8. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný;

4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  

5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 

6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.   7/ Poplatok za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK SOFZ je v zmysle RS/A/7/m4 u dospelých 150,-€ a u mládeže 100,- €, pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.(čl. 78 ods. 5 DP) 

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ:

VII. liga: 25. kolo (12.05.2024o 16:30)

Teplička – Helcmanovce (10:30)                     Cehuľa, Stuhlák, Pecha S., Labanc

Sp. Tomášovce – Matejovce n/H (10:30)    Žiga, Molčák, Kovalčík, Kunzo V.

Iliašovce – Mníšek n/H                                       Pekár, Šťastný, Škovirha

Letanovce – Spartak Bystrany                         Chudíček, Čuj, Strella, Šofranko

Slovinky – Markušovce                                      Pavlík J., Masloviak, Slavkovský O., Pavlik P.

Margecany – Prakovce                                       Novotný, Šaršan, Kovalčík

Poráč – Sp. Hrušov                                                               Sucheňák, Korkoš, Takáč

U19: 16. kolo (11.05.2024 o 16:30)

Spartak Bystrany – Sp. Tomášovce                               Slavkovský O., Jartys

Helcmanovce – Margecany                                              Kotrady, Molčák

U15 A: 17. kolo (11.05.2024 o 14:15)

Poráč – Odorín                                                                      odohrané

Smižany „B“ – Hrabušice (09.05.2024 o 16:00)          Pavlík J., Slavkovský O.

Sp. Tomášovce – Sp. Hrušov                                            Mužík, Baláž

Rudňany – Olcnava (14:30)                                                              Širila

Iliašovce – Letanovce (12.05.2024 o 14:00)                Šťastný, Škovirha, Pekár

Markušovce – SŠM Bystrany (12.05.2024 o 14:00)  Uhrin, Ondruš A., Ondruš Š.

U15 B: 15. kolo (11.05.2024 o 14:15)

V. Folkmar – Margecany                                                   Molčák

Gelnica – Helcmanovce (12.05.2024 o 10:30)            Kotrady

Prakovce – Kluknava (15.06.2024 o 10:30)                  Molčák, Kotrady

U15 B: 20. kolo (10.05.2024 o 16:00)

Kluknava – Prakovce            Šofranko, Petruška, Kočišová

KR dáva do pozornosti konanie licenčných seminárov pre delegátov zväzu – Lic. „A“ a Lic. „P“, ktoré bude organizovať KD SFZ v nasledovnom harmonograme:

  • Licencia „P“ – 28.06.2024 (piatok) v Radave (Penzión Iveta)
  • Licencia „A“ – 30.06.2024 (nedeľa) v Radave (Penzión Iveta)

Uchádzači o licenciu „A“ musia ma dosiahnuté stredné vzdelanie, uchádzači o licenciu „P“ musia mať ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. Termín uzávierky prihlášok je 3.6.2024. Toto sú pre rok 2024 jediné licenčné semináre pre DZ. Ďalšie semináre budú plánované až v polovici roku 2025.

KR upozorňuje všetkých R a DZ o dôsledné vypisovanie zápisov o stretnutí pod hrozbou disciplinárnych sankcií.KR vzhliadla situáciu zo stretnutia 22. kola VII. Ligy medzi družstvami Obecný futbalový klub Matejovce nad Hornádom – TJ Baník Poráč. Situácia z 22. minúty bola vyriešená v zmysle pravidiel futbalu správne – hráč sa v momente prihrávky nenachádzal v PMH a dosiahol regulárny gól. V 45. minúte nedošlo k priestupku, za ktorý sa nariaďuje PK.

Zmeny v obsadení R a DZ:

VII. liga: 25. kolo (12.05.2024o 16:30)

Teplička – Helcmanovce (10:30)                   Masloviak(AR2) za Pechu S.

Sp. Tomášovce – Matejovce n/H (10:30)    Molčák (R) za Žigu, Žiga (AR1) za Molčáka

Slovinky – Markušovce                                   Stuhlák (AR2) za Slavkovského O.

U19: 16. kolo (11.05.2024 o 16:30)

Spartak Bystrany – Sp. Tomášovce               Masloviak (AR1) za Jartysa

U15 A: 17. kolo (11.05.2024 o 14:15)

Rudňany – Olcnava (14:30)                                          Uhrin (R) za Širilu

U15 B: 20. kolo (10.05.2024 o 16:00)

Kluknava – Prakovce                                       Molčák (R) za Šofranka