ÚRADNÁ SPRÁVA SOFZ Č.33, 30.4.2024

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U15 – A – 17. kolo: Poráč – Odorín dňa 08.05.2024 o 10:30 hod.  Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (bez poplatku).

U15 – B – 15. kolo: Prakovce – Kluknava dňa 15.06.2024 o 10:30 hod.  Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (bez poplatku).

U15 – A – 18. kolo: Margecany – Gelnica dňa 22.05.2024 o 17:00 hod.  Dôvod: podľa RS str. 14 bod 19/b  (bez poplatku).

U15 – B – 20. kolo: Kluknava – Prakovce dňa 10.05.2024 o 16:00 hod.  Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (bez poplatku).

2. ŠTK berie na vedomie podanie klubu OKŠ Spišský Hrušov cez ISSF systém zo dňa 29.04.2024.

3. ŠTK dôrazne upozorňuje všetky FK VII. ligy na dôsledne dodržiavanie pokynov o natáčaní videozáznamov zo stretnutí podľa RS str. 4 bod 5/f pod disciplinárnymi dôsledkami :

Videozáznam musí byť zabezpečený v nasledovnej kvalite:
– natáčať statickou kamerou umiestnenou na pevnom podstavci z vyvýšeného miesta a zo stredu HP
– nestrihaný a neprerušovaný s časovým záznamom od začiatku do konca hry až po odchod aktérov stretnutia do kabín, a musí byť vybavený trvalým údajom prebiehania času
– pohon kamery musí byť vždy krytý batériami a musí byť vyhotovený z optimálneho miesta a v požadovanej kvalite. 

4. ŠTK dáva na vedomie klubom a R, že v ISSF bola nasadená nová funkcionalita v evidencii „ostaršenie hráča“. Kompletné informácie ako aj popis stavov žiadosti nájdete na https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/. Za platné ostaršenie v ISSF sa považuje ostaršenie schválené tajomníkom komisie ŠTK, kedy pri hráčovi v nominácií svieti zelený krúžok. V žiadosti je potrebné scanovať ORIGINÁL tlačivo ostaršenie so všetkými povinnými údajmi (dátumy, podpisy, pečiatky). Začiatok platnosti ostaršenia zadáva klub od dátumu vykonania prehliadky, koniec platnosti je ten istý dátum nasledujúceho roka. V prípade vyžiadania je klub povinný doručiť na ŠTK originál ostaršenia. Naďalej však platí aj papierová forma ostaršenia.

5. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 27.04. – 28.04.2024.

DK SOFZ

U. č. 24-97-2023/2024:Radoslav Žiga(1434185, TJ Spartak Bystrany; VII. L)  – vylúčený po 2. ŽK – DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 29.4.2024 // 10.- € 

U. č. 24-98-2023/2024:Marián Pacák(1268145, Slovan FO Markušovce; VII. L)  – za 5 napomínaní ŽK – DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 29.4.2024 // 10.- €

U. č. 24-99-2023/2024:Branislav Vaškovič(1285287, Slovan FO Markušovce; VII. L)  – za 5 napomínaní ŽK – DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 29.4.2024 // 10.- €

U. č. 24-100-2023/2024:Jaroslav Šveda(1320658, TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom; VII. L)  – za 5 napomínaní ŽK – DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 29.4.2024 // 10.- €

PO STRETNUTIACH HRANÝCH 1.5.2024:

U. č. 24-101-2023/2024: Andrej Olejník (1363086, OŠK
Teplička; VII. L) – vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry podľa
čl. 45 ods. 1 písm. a) DP
(zmarenie vyloženej gólovej príležitosti
úmyselným hraním rukou mimo PÚ) – DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné
stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP od
2.5.2024 // 10.- €

U. č. 24-102-2023/2024:Jerguš Piatko(1262321, OŠK
Slovinky; VII. L)  – vylúčený po 2. ŽK – DS: pozastavenie
výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS,
podľa čl. 37 ods. 3 DP od 2.5.2024 // 10.- € 

U. č. 24-103-2023/2024:Marek Laško(1312761, OŠK
Teplička; VII. L)  – za 9 napomínaní ŽK – DS:
pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k
udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. b) DP od 2.5.2024 // 10.- €

U. č. 24-104-2023/2024:Alexander Čonka(1480756, FK
56 Iliašovce; U15-A)  – vylúčený zatelesné napadnutie na hracej
ploche a v určených priestoroch podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP
(HNS –
udretie súpera zovretou päsťou do oblasti tváre) – DS: pozastavenie výkonu
športu na 4 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa
čl. 49 ods. 2 písm. b) DP od 2.5.2024 do 2.6.2024 // 5.- €  

U. č. 24-105-2023/2024:Stanislav Lupták(1447307, TJ
Družstevník Odorín; U15-A)  – vylúčený zatelesné napadnutie nii)a
hracej ploche a v určených priestoroch podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP
(HNS
– udretie súpera zovretou päsťou do oblasti tváre) – DS: pozastavenie výkonu
športu na 4 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať,
podľa čl. 49 ods. 2 písm. b) DP od 2.5.2024 do 2.6.2024 // 5.- €  

U. č. 24-106-2023/2024: DK SOFZ podľa čl. 71 ods. 1,
ods. 2, ods. 3 písm. a), b), c) DP (zápis o stretnutí, správa DZ/PR,
podania delegovaných osôb) začína disciplinárne konanie proti funkcionárovi
klubu OFK Matejovce nad Hornádom – Jaroslav Smotrila (1022136) pre podozrenie
zo spáchania disciplinárnych previnení:

1/ hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe na hracej ploche,
v určených priestoroch alebo v areáli štadióna podľa čl. 48 ods. 1 písm.
c) DP a

2/ telesné napadnutie na hracej ploche a v určených priestoroch
podľa čl. 49 ods. 1 písm. d) DP,

ktorých sa mal dopustiť počas stretnutia, cez polčasovú prestávku a po
stretnutí 22. kola VII. L medzi OFK Matejovce nad Hornádom a TJ Baník
Poráč a na základe uvedeného DK SOFZ: 

i) predvoláva menovaného na zasadnutie pléna DK SOFZ na deň 7.5.2024
(utorok) o 16.30 hod. do areálu futbalového štadióna FK Spišská Nová Ves
(konferenčné priestory)

ii) ukladá menovanému podľa čl. 43 ods. 1, ods. 2
písm. a), ods. 4 DP predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu
funkcie hlavného usporiadateľa stretnutia ako aj akejkoľvek funkcie
v súvislosti s futbalovým stretnutím do rozhodnutia o disciplinárnom previnení
s účinnosťou od 3.5.2024;
 // bez poplatku

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ustanovením čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ – www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  

2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 

3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 7. a 8. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný;

4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  

5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 

6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.   7/ Poplatok za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK SOFZ je v zmysle RS/A/7/m4 u dospelých 150,-€ a u mládeže 100,- €, pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.(čl. 78 ods. 5 DP)

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ:

VII. liga: 23. kolo (04.05.2024o 16:30)

Poráč – Mníšek n/H (04.05.2024)                   Žiga, Cehuľa, Takáč, Labanc

Margecany – Smižany (04.05.2024)                               Pekár, Šťastný, Bučák, Kunzo F.

Teplička – Matejovce n/H                                 Sucheňák, Pecha S.

Iliašovce – Letanovce                                          Pekár, Šaršan, Kunzo F.

Sp. Tomášovce – Spartak Bystrany                               Cehuľa, Stuhlák

Slovinky – Sp. Hrušov                                          Molčák, Čuj, Pavlik P.

Prakovce – Markušovce                                    Pavlík J., Škovirha, Hric

U19: 15. kolo (05.05.2024 o 10:30)

Rudňany – Iliašovce                                             Šofranko, Kočišová

Margecany – Spartak Bystrany                       odohrané

U15 A: 16. kolo (04.05.2024 o 14:15)

Poráč – Iliašovce (10:30)                                                    Širila

Letanovce – Markušovce                                                  Škovirha, Baláž

SŠM Bystrany – Rudňany                                                  Mužík, Strella

Hrabušice – Sp. Tomášovce (05.05.2024 o 13:15)    Perduľák, Mužík

Olcnava – Smižany „B“ (05.05.2024 o 14:00)              Uhrin, Petruška

Odorín – Sp. Hrušov (05.05.2024 o 14:00)                   Žiga, Kočišová

U15 B: 14. kolo (04.05.2024 o 14:15)

Kluknava – Gelnica                               Kovalčík, Ondruš Š., Ondruš A.

Margecany – Prakovce                       Kotrady, Molčák

Helcmanovce – V. Folkmar                               Hric, Škovirha, Pavlík J.

Obsadenie R a DZ:

VII. liga: 23. kolo (04.05.2024o 16:30)

Poráč – Mníšek n/H (04.05.2024)                   Pekár (R) za Žigu

Margecany – Smižany (04.05.2024)                               Žiga (R) za Pekára

Slovinky – Sp. Hrušov                                          Pavlík J. (AR1) za Čuja, Korkoš ako AR2

Prakovce – Markušovce                                    Čuj (R) za Pavlíka J.

U15 A: 16. kolo (04.05.2024 o 14:15)

Poráč – Iliašovce (10:30)                                                    Baláž ako AR1

Hrabušice – Sp. Tomášovce (05.05.2024 o 13:15)    Mužík(AR1) ruší sa delegácia

Odorín – Sp. Hrušov (05.05.2024 o 14:00)                   Mužík (R) za Žigu

U15 B: 14. kolo (04.05.2024 o 14:15)

Helcmanovce – V. Folkmar                               Čuj (AR2) za Pavlíka J.