Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.39, 7.6.2022

Úradná správa SOFZ č.39 

Sekretariát SOFZ
Po skončení pandemických opatrení sa vraciame spätne k organizovaniu zdravotných kurzov pre zdravotníkov na podujatiach spojených s futbalom. V ÚS VsFZ v časti Sekretariát bude uverejnená výzva , aby kluby nahlasovali frekventantov podľa príslušnosti ObFZ na jednotlivé sekretariáty. Po skompletizovaní počtu frekventantov určíme termíny školení. 

Zasadnutie Riadnej Konferencie SOFZ sa uskutoční dňa 9.7.2022(sobota) o 10.00 hod. v priestoroch spoločenskej sály OÚ v Rudňanoch. Pozvánky budú členom Riadnej Konferencie SOFZ zaslané elektronickou poštou.

 ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- U15 - B - 20. kolo: Nálepkovo - Mníšek n/H dňa 10.6.2022 o 16:00 hod. na HP v Prakovciach. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Nálepkovo 5€ - poplatok).
- VII. liga - 20. kolo: Teplička "B" - Matejovce n/H dňa 12.6.2022 o 10:30 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím V. ligy - PT: Teplička - Štrba (bez poplatku).
- U15 - B - 20. kolo: Prakovce - Gelnica dňa 13.6.2022 o 16:45 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (nariadenie ŠTK).

2. ŠTK kontumuje:

- U19 - B - 13. kolo: Margecany - Gelnica - 3:0 kont. podľa SP čl. 82 bod 1/b (prvé nenastúpenie družstva H na stretnutie). Do pozornosti DK.

3. ŠTK berie na vedomie podanie TJ Slovan Nálepkovo (U15 - B) cez ISSF systém zo dňa 06.06.2022 o zmene miesta stretnutia 20. kola: Nálepkovo - Mníšek n/H na HP v Prakovciach.

4. ŠTK berie na vedomie podanie TJ Lokomotíva Margecany (U19 - B) cez ISSF systém zo dňa 07.06.2022.

5. Výsledky turnaja o pohár p. E. Kessela ,konaného dňa 05.06.2022 na futb. štadióne v Sp. Novej Vsi:
1. Jamník - Gelnica - 5:1
2. Margecany - Rudňany - 3:0
o 3. miesto: Gelnica - Rudňany - 2:3
o 1. miesto: Jamník - Margecany - 1:1 (3:2 PK)

Konečné poradie:
1. Jamník
2. Margecany
3. Rudňany
4. Gelnica

6. ŠTK dôrazne upozorňuje všetky FK o predloženie a R o následnú kontrolu účasti štartu hráča vo vyššej vekovej kategórií (ostaršenia) v súlade s SP čl. 46 bod 2 pred stretnutiami vo všetkých vekových kategóriách pod disciplinárnymi a hernými dôsledkami.

7. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných v dňoch 03.06. - 05.06.2022.

8. ŠTK na základe podania TJ Lokomotíva Margecany cez ISSF zo dňa 08.06.2022 ruší stretnutie U19 - B - 14. kolo: TJ FC Kluknava - TJ Lokomotíva Margecany, ktoré sa malo odohrať 11.06.2022. 

DK SOFZ

U. č. 28-139-2021/2022:Ondrej Gavalier (1215153, TJ Slovan Smižany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 06.06.2022 // 10.- €
U. č. 28-140-2021/2022: Miroslav Beluško (1220702, FK Prakovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 06.06.2022 // 10.- €
U. č. 28-141-2021/2022: Frederik Nemčík (1287052, TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 06.06.2022 // 10.- €
U. č. 28-142-2021/2022: Štefan Labanc (1193587, TJ SŠM Bystrany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 06.06.2022 // 10.- €
U. č. 28-143-2021/2022: Patrik Kupčov (1208809, TJ Štart Hrabušice; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 06.06.2022 // 10.- €
U. č. 28-144-2021/2022: z podnetu ŠTK SOFZ: klub MFK Gelnica: nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (zavinené nenastúpenie hosťujúceho družstva na stretnutie 13. kola U19-B medzi TJ Lokomotíva Margecany a MFK Gelnica) - DS: pokuta vo výške 140.- € (2 x 70,- € - posledné tri kolá) podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 140.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka: 50 % pre TJ Lokomotíva Margecany - na vedomie HK SOFZ
U. č. 28-145-2021/2022: Jakub Plachetka (1403423, FK Slovan Helcmanovce; U15-B) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ zamieta žiadosť previnilca o odpustenie zvyšku DS podľa čl. 41 ods. 1 DP // 5.- €
U. č. 28-146-2021/2022: DK SOFZ berie na vedomie pochvalu R Kotrady na organizátora (klub TJ Slovan Nálepkovo) súťažného stretnutia 13. kola U19-B medzi TJ Slovan Nálepkovo a FK Slovan Helcmanovce za riadne zorganizovanie súťažného stretnutia a jeho bezproblémový priebeh.
Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia. 
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ
Obsadenie R a DZ:
VI. liga: 25. kolo (12.06.2022 o 10:30)

Chrasť n/H - Margecany (11.06.2022 o 17:00) Sucheňák, Zekuciová, Uhrin, Tornay
SŠM Bystrany - Helcmanovce Kunzo L., Kunzová, Mužík, Pavlík P.
Letanovce - Spartak Bystrany Čuj, Kopaničák, Dulovič, Švarc
Mníšek n/H - Odorín Pekár, Zekucia, Uhrin, Tkáčik
Hrabušice - Markušovce Cehuľa, Pecha, Kožárová, Kunzo F.
Jamník - Prakovce Greš, Pavlovský, Zekuciová, Tornay
Sp. Hrušov - Smižany Baldovský, Bobko R., Harviščák

VII. liga: 20. kolo (12.06.2022 o 17:00)
Teplička „B" - Matejovce n/H Pecha, Cehuľa, Slavkovský, Kunzo F.
Poráč - Iliašovce Pekár, Uhrin, Zekucia, Tkáčik
Sp. Tomášovce - Slovinky Šofranko, Čuj, Dulovič, Pavlík P.

U19 B: 14. kolo (11.06.2022 o 17:00)
Kluknava - Margecany Mužík, Barčák
Helcmanovce - Gelnica Revaj
Nálepkovo - Prakovce Zekucia, Švajka

U15 A: 21. kolo (11.06.2022 o 14:45)
Hrabušice - Letanovce (10.06.2022 o 17:00) Slavkovský, Dulovič
Iliašovce - Markušovce Žiga T., Koňak
SŠM Bystrany - Sp. Tomášovce Uhrin, Širila
Jamník - Odorín (12.06.2022 o 13:15) Zekuciová, Klinga
Olcnava - Slovinky (12.06.2022 o 13:15) Mužík

U15 B: 20. kolo (11.06.2022 o 14:45)
Nálepkovo - Mníšek n/H (10.06.2022 o 16:00) Kotrady, Kalická (HP Prakovce)
Margecany - V. Folkmar (13:00) Pecha, Pribulová
Kluknava - Helcmanovce Mužík, Barčák
Prakovce - Gelnica (13.06.2022 o 16:45) Kotrady

Zmeny v obsadení R a DZ:

VI. liga: 25. kolo (12.06.2022 o 10:30)
Chrasť n/H - Margecany (11.06.2022 o 17:00) Pavlík P. za Tornaya
SŠM Bystrany - Helcmanovce Tkáčik za Pavlíka P.
Mníšek n/H - Odorín Pavlík P. za Tkáčika
Hrabušice - Markušovce Pecha ruší sa obsadenie, Kožárová ako AR1
Jamník - Prakovce Tornay ruší sa obsadenie
Sp. Hrušov - Smižany Harviščák ruší sa obsadenie

VII. liga: 20. kolo (12.06.2022 o 17:00)
Teplička „B" - Matejovce n/H (10:30) Pecha, Harviščák
Poráč - Iliašovce Pavlík P. za Tkáčika
Sp. Tomášovce - Slovinky Tkáčik za Pavlíka P.

U19 B: 14. kolo (11.06.2022 o 17:00)
Kluknava - Margecany stretnutie zrušené
Helcmanovce - Gelnica Kalická ako AR1

U15 A: 21. kolo (11.06.2022 o 14:45)
Olcnava - Slovinky (12.06.2022 o 13:15) Pribulová ako AR1

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2356700