Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.36, 17.5.2022

Úradná správa SOFZ č.36

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- U15 - A - 18. kolo: Rudňany - Hrabušice dňa 19.05.2022 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Hrabušice - 5€ poplatok).

2. ŠTK na základe nepredloženia lekárskych správ hráčov U11 - B kontumuje:
- U11 - B - 16. kolo: Spišský Hrušov - Olcnava - 3:0 kont. podľa SP čl. 82 bod 1/b (prvé nenastúpenie družstva H na stretnutie). Do pozornosti DK.
- U11 - B - 17. kolo: Olcnava - Krompachy "B" - 0:3 kont. podľa SP čl. 82 bod 1/b (druhé nenastúpenie družstva D na stretnutie). Do pozornosti DK.
- U11 - B - 18. kolo: Kojšov - Olcnava - 3:0 kont. podľa SP čl. 82 bod 1/b (tretie nenastúpenie družstva H na stretnutie). Do pozornosti DK.
- U11 - B - 19. kolo: Olcnava - Odorín - 0:3 kont. podľa SP čl. 82 bod 1/b (štvrté nenastúpenie družstva D na stretnutie). Do pozornosti DK.

3. ŠTK v súlade s SP čl. 12 bod 1 (zapríčinené 3 kontumácie v priebehu jedného súťažného ročníka), v nadväznosti na čl. 84 vylučuje družstvo FK Olcnava zo súťaže U11 - B, zároveň anuluje všetky jeho dosiahnuté výsledky. Do pozornosti DK SOFZ a ŠTK VsFZ.

4. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných v dňoch 14.05. - 15.05.2022.

DK SOFZ

U. č. 25-113-2021/2022:Jozef Suchý(1238511, TJ SŠM Bystrany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 16.05.2022 // 10.- €
U. č. 25-114-2021/2022: Jaroslav Kekeľ(1127194, TJ SŠM Bystrany; VI. L)-priestupok na vylúčenie za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe na hracej ploche, v určenýchpriestoroch alebo v areáli štadiónapodľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (hrubá urážka R - obliatie AR1 vodou po stretnutí pri odchode z HP) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 48 ods. 2 písm. b) DP, od 16.05.2022 do 12.06.2022 // 10.- €
U. č. 25-115-2021/2022: Ľubomír Mužík(1376647, OŠK Hnilčík; VII. L) - vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry podľa čl. 45 ods. 1 písm. b) DP (zmarenie jasnej gólovej príležitosti tým, že podrazil súpera pre PÚ) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 45 ods. 2 DP, od 16.05.2022 // 10.- €
U. č. 25-116-2021/2022: Jakub Plachetka(1403423, FK Slovan Helcmanovce; U15-B)-priestupok na vylúčenie za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe na hracej ploche, v určených priestoroch alebo v areáli štadiónapodľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (zosmiešňujúci a ponižujúci výrok voči R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 48 ods. 2 písm. b) DP, od 16.05.2022 do 19.06.2022 // 5.- €
U. č. 25-117-2021/2022:Juraj Plachetka(1403421, FK Slovan Helcmanovce; U15-B) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 16.05.2022 // 5.- €
U. č. 25-118-2021/2022: Martin Zahornadský(1285319, ŠK Breznovica Letanovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 16.05.2022 // 10.- €
U. č. 25-119-2021/2022: Dušan Markovič(1409548, TJ Štart Hrabušice; U15-A) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 15.05.2022 // 5.- €
U. č. 25-120-2021/2022: z podnetu ŠTK SOFZ:klub FK Olcnava: nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 (štvornásobné zavinené nenastúpenie družstva prípravky na turnaj konaný dňa 07.05.2022 v Odoríne na stretnutia: 16. kola medzi Sp. Hrušov a Olcnava, 17. kola medzi Olcnava a Krompachy „B", 18. kola medzi Kojšov a Olcnava a 19. kola medzi Olcnava a Odorín) - DS: pokuta vo výške 100.- € (4x 25,- €) podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 100.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka: celá suma pre SOFZ, pretože turnaj sa odohral

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia. 
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ
Obsadenie R a DZ:
VI. liga: 22. kolo (22.05.2022 o 17:00)

Markušovce - Sp. Hrušov (10:30) Pavlík F., Zekuciová, Revaj, Tornay
Letanovce - Jamník (10:30) Cehuľa, Hamráček, Dulovič, Švarc
Spartak Bystrany - Smižany Sucheňák, Pavlík P.
Margecany - Helcmanovce Cehuľa, Lesňák, Tkáčik
Prakovce - SŠM Bystrany Novotný, Harviščák
Odorín - Chrasť n/H Pekár
Mníšek n/H - Hrabušice Hamráček, Uhrin, Tornay

VII. liga: 17. kolo (22.05.2022 o 17:00)
Hnilčík - Matejovce n/H (21.05.2022) Žiga T., Uhrin, Dulovič, Pavlík P.
Sp. Tomášovce - Teplička „B" Čuj, Dulovič
Slovinky - Iliašovce Revaj, Pavlík F., Švarc

U19 A: 20. kolo (21.05.2022 o 17:00)
Markušovce - Sp. Vlachy (14:00) Čuj, Klinga
Teplička - Spartak Bystrany (22.05.2022 o 10:30) Šofranko, Uhrin

U19 B: 11. kolo (21.05.2022 o 17:00)
Nálepkovo - Gelnica Revaj
Kluknava - Helcmanovce Lesňák, Koňak
Prakovce - Margecany Pecha, Pribulová

U15 A: 18. kolo (22.05.2022 o 14:45)
Rudňany - Hrabušice (19.05.2022 o 16:30) Pavlík F., Barčák
Markušovce - Olcnava (13:15) Pecha, Pavlík J.
Letanovce - Slovinky (13:30) Dulovič
Odorín - SŠM Bystrany Pekár
Jamník - Iliašovce Šándor

U15 B: 17. kolo (21.05.2022 o 14:45)
Margecany - Nálepkovo Lesňák, Koňak
V. Folkmar - Helcmanovce (15:15) Pecha, Pribulová
Gelnica - Mníšek n/H (22.05.2022 o 10:30) Kotrady, Kalická
Prakovce - Kluknava (22.05.2022) Harviščák, Novotný

KR berie na vedomie pochvalu TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce na R Zekuciovázo stretnutia 17. kola U15 - A medzi družstvami TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce - ŠK Breznovica Letanovce.

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2356658