Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.35, 10.5.2022

Úradná správa SOFZ č.35 

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- VI. liga - 25. kolo: Chrasť n/H - Margecany dňa 11.06.2022 o 17:00 podľa RS str. 12 bod 18/b (bez poplatku).

- U19 - A - 16. kolo: Rudňany - Markušovce dňa 12.05.2022 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Markušovce - poplatok 5€).

2. ŠTK kontumuje:
- U19 - B - 9. kolo: Gelnica - Helcmanovce - 3:0 kont. podľa SP čl. 82 bod 1/b (1. nenastúpenie družstva H na stretnutie). Do pozornosti DK.

3. ŠTK vyzýva FK Olcnava o predloženie lekárskych správ hráčov U11 v termíne do 17.05.2022 cez e-mailovú adresu sofz pod hrozbou herných a disciplinárnych dôsledkov.

4. ŠTK nariaďuje odohrať:

3. kolo U11 - A dňa 14.05.2022 od 10:00 hod. na HP v Rudňanoch.

4. kolo U11 - A dňa 28.05.2022 od 10:00 hod. na HP v Letanovciach.

U11 - A

1. Rudňany
2. Teplička
3. Letanovce
4. Smižany
5. Krompachy

Telefonické kontakty na trénerov U11:
Letanovce - p. Mlynár Miroslav - 0915878233
Teplička - p. Moščovič Martin - 0944513443
Rudňany - p. Farkašovský Dávid - 0915905815
Smižany - p. Stuhlák František - 0905350504
Krompachy - p. Jochman František - 0915247500

V kategórií U11 štartujú hráči narodení po 01.01.2011 a mladší na platný ERP.

5. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných v dňoch 07.05.-08.05.2022.

DK SOFZ

U. č. 24-107-2021/2022:Daniel Szynalik(1285358, Slovan FO Markušovce; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 09.05.2022 // 10.- €
U. č. 24-108-2021/2022: Jozef Čuchran(124054, TJ Družstevník Odorín; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 09.05.2022 // 10.- €
U. č. 24-109-2021/2022: z podnetu ŠTK SOFZ:klub FK Slovan Helcmanovce: nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59(zavinené nenastúpenie hosťujúceho družstva dorastu na stretnutie 9. kola U19-B medzi MFK Gelnica a FK Slovan Helcmanovce) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59DP a RS/A/7/k // 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka: celá suma pre SOFZ, pretože stretnutie bolo zrušené
U. č. 24-110-2021/2022:Marián Loja(1137444, OŠK Hnilčík; VII. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t. j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 10.08.2022 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €
U. č. 24-111-2021/2022:Norbert Kaščák (1246198, OŠK Slovinky; VII. L)- žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t. j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 10.08.2022 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €
U. č. 24-112-2021/2022:DK SOFZ v nadväznosti na žiadosť klubu TJ Sokol Chrasť nad Hornádom ohľadom anulovania napomínania hráča klubu oznamuje, že žiadosti nie je možné vyhovieť z dôvodu, že tento prípad nespadá pod ustanovenia čl. 37 ods. 12 alebo 13 DP (omyl v osobe napomínaného hráča, resp. napomenutie, po ktorom bol hráč vylúčený) // bez poplatku 

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia. 
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ
Obsadenie R a DZ:
VI. liga: 21. kolo (15.05.2022 o 16:30)

Jamník - Mníšek n/H (14.05.2022) Sucheňák, Revaj, Pekár, Tkáčik
SŠM Bystrany - Markušovce (10:30) Baldovský, Lesňák, Zekuciová, Švarc
Smižany - Margecany (10:30) Pekár, Čuj, Harviščák, Kunzo V. (HP Iliašovce)
Hrabušice - Spartak Bystrany (10:30) Greš, Zekucia, Mužík, Pavlík P.
Helcmanovce - Prakovce Sucheňák, Uhrin, Revaj
Chrasť n/H - Letanovce Čuj, Pekár, Harviščák, Kunzo F.
Sp. Hrušov - Odorín Šofranko, Šándor, Pecha, Tkáčik

VII. liga: 16. kolo (15.05.2022 o 16:30)
Poráč - Sp. Tomášovce (14.05.2022) Žiga T., Uhrin, Lesňák, Pavlovský
Teplička „B" - Slovinky (10:30) Šándor, Šofranko, Pecha, Kunzo F.
Iliašovce - Hnilčík Zekucia, Slavkovský, Dulovič, Tornay

U19 A: 16. kolo (12.05.2022 o 16:30)
Rudňany - Markušovce Mužík, Širila
U19 A: 21. kolo (13.05.2022 o 17:00)
Sp. Vlachy - Teplička Revaj, Koňak

U19 B: 9. kolo (14.05.2022 o 16:30)
Nálepkovo - Margecany Čuj, Barčák
Helcmanovce - Prakovce Šándor, Kalická
Kluknava - Gelnica Zekucia, Pavlík J.

U15 A: 17. kolo (14.05.2022 o 14:15)
Hrabušice - Jamník Pecha
SŠM Bystrany - Rudňany Mužík
Sp. Tomášovce - Letanovce Zekuciová, Švajka
Olcnava - Odorín (15.05.2022 o 13:15) Lesňák, Zekuciová
Slovinky - Markušovce (15.05.2022) Pecha, Pribulová

U15 B: 16. kolo (14.05.2022 o 14:15)
Kluknava - Margecany Zekucia, Pavlík J.
Nálepkovo - V. Folkmar Čuj, Barčák
Mníšek n/H - Prakovce Šándor, Kalická
Helcmanovce - Gelnica (15.05.2022) Uhrin, Sucheňák, Revaj

KR berie na vedomie pochvalu TJ Sokol Chrasť nad Hornádom na R Pekár, AR Zekuciová a Hamráčekzo stretnutia TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom - TJ Sokol Chrasť nad Hornádom.

Zmeny v obsadení R a DZ:

VI. liga: 21. kolo (15.05.2022 o 16:30)
Jamník - Mníšek n/H 14.5.2022 Mužík za Pekára

U15 A: 17. kolo (14.05.2022 o 14:15)
Hrabušice - Jamník Pribulová ako AR1
SŠM Bystrany - Rudňany Revaj za Mužíka
Sp. Tomášovce - Letanovce Švajka ruší sa obsadenie

U15 B: 16. kolo (14.05.2022 o 14:15)
Kluknava - Margecany Pavlík J., Zekucia
Helcmanovce - Gelnica (15.05.2022) Uhrin, Revaj

U11 A: 3. kolo (14.05.2022 o 10:00)
Ihr. Rudňany Mužík, Švajka

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2356662