Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.34, 4.5.2022

ŠTK SOFZ 

ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- VII. liga - 18. kolo: Matejovce n/H - Slovinky dňa 28.05.2022 o 16:00. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).
- U15 - A - 16. kolo: Rudňany - Olcnava dňa 06.05.2022 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Olcnava - poplatok 5€).
- U15 - A - 19. kolo: Slovinky - Spišské Tomášovce dňa 01.06.2022 o 16:00 hod. podľa RS str. 12 bod 18/b (bez poplatku).
- U15 - A - 22. kolo: Letanovce - Iliašovce dňa 18.06.2022 o 15:30. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).
- U19 - B - 9. kolo: Margecany - Kluknava dňa 11.05.2022 o 17:00. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Kluknava - poplatok 5€).
-ŠTK na základe podania FK Slovan Helcmanovce cez ISSF zo dňa 05.05.2022 ruší stretnutie 9.kola - U19 - B: Gelnica - Helcmanovce. 

2. ŠTK kontumuje:
- U15 - B - 13.kolo: Mníšek n/H - Nálepkovo - 3:0 kont. podľa SP čl. 82 bod 1/d (spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia). Do pozornosti DK.
3. ŠTK opätovne vyzýva družstvá pôsobiace v súťaži U11 - A o organizovanie posledného 4. kola turnaja v termíne do 10.05.2022 (turnaj uvedeného kola je potrebné odohrať do 31.05.2022).
4. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných v dňoch 29.04.-01.05.2022.

DK SOFZ

U. č. 23-97-2021/2022:Lukáš Horváth(1437616, TJ Slovan Nálepkovo; U15-B) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 01.05.2022 // 5.- €
U. č. 23-98-2021/2022: Martin Krempaský(1240576, TJ Družstevník Odorín; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 02.05.2022 // 10.- €
U. č. 23-99-2021/2022: Tomáš Polkabla(1184196, TJ Družstevník Odorín; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 02.05.2022 // 10.- €
U. č. 23-100-2021/2022: Miroslav Kaľavský(1241302, TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 02.05.2022 // 10.- €
U. č. 23-101-2021/2022: Štefan Žiga(1215902, TJ Spartak Bystrany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 02.05.2022 // 10.- €
U. č. 23-102-2021/2022: Ľubomír Kršiak(1210694, TJ Slovenský raj Spišské Tomášovce; VII. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 02.05.2022 // 10.- €
U. č. 23-103-2021/2022: z podnetu KR SOFZ:klub TJ Baník Poráč:porušenie predpisu alebo rozhodnutia poľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (zaslanie neúplného videozáznamu zo stretnutia 12. kola VII. L. medzi TJ Baník Poráč a OŠK Slovinky - porušenie RS/A5/f pre súť. roč. 2021/2022) - DS: pokuta vo výške 40.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. a), ods. 4 DP a RS/A/7/m // 40.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)
U. č. 23-104-2021/2022: z podnetu ŠTK SOFZ:klub TJ Slovan Nálepkovo:svojvoľné opustenie hracej plochy celým družstvom, odmietnutie pokračovania v hrealebo záverečného pozdravu podľa čl. 60 DP(svojvoľné opustenie HP počas stretnutia 13. kola U15-B medzi TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom a TJ Slovan Nálepkovo a následné odmietnutie pokračovania v hre) - DS: pokuta vo výške 80.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 60 DP a RS/A/7/l // 80.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie)
U. č. 23-105-2021/2022: z podnetu ŠTK SOFZ:klub TJ Slovan Nálepkovo:porušenie predpisu alebo rozhodnutia poľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (neúčasť na zasadnutí ŠTK SOFZ dňa 03.05.2022, ktorá nebola vyhodnotená ako ospravedlnená riadne a včas) - DS: pokuta vo výške 40.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. a), ods. 4 DP a RS/A/7/m // 40.- € (pokuta) + 5.- €(za prejednanie)
U. č. 23-106-2021/2022: DK SOFZ v nadväznosti na podanie TJ Štart Hrabušice klubom oznamuje, že podľa čl. 34 ods. 15 DP za evidenciu napomenutí zodpovedá príslušný hráč, člen realizačného tímu a klub, za ktorýhráč súťaží alebo v ktorom člen realizačného tímu pôsobí; okrem toho je počet napomínaní hráčov možné overiť v ISSF systéme klubovým manažérom; // bez poplatku

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia. 
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ
Obsadenie R a DZ:
VI. liga: 20. kolo (08.05.2022 o 16:30)

Mníšek n/H - Chrasť n/H (10:30) Pekár, Zekuciová, Hamráček, Kunzo F.
Hrabušice - Jamník (10:30) Kunzo L., Gibala, Kunzová, Švarc
Prakovce - Smižany Čuj, Harviščák, Lesňák
Markušovce - Helcmanovce Novotný, Šándor, Pecha
Odorín - SŠM Bystrany Pavlík F., Revaj, Kunzo F.
Letanovce - Sp. Hrušov Sucheňák, Hamráček, Zekuciová, Tkáčik
Spartak Bystrany - Margecany Cehuľa, Zekucia, Dulovič

VII. liga: 15. kolo (08.05.2022 o 16:30)
Poráč - Teplička „B" (07.05.2022) Žiga T., Slavkovský, Pecha, Tornay
Hnilčík - Slovinky (07.05.2022) Zekucia, Zekuciová, Kerecman, Kunzo V.
Sp. Tomášovce - Matejovce n/H Šofranko, Slavkovský, Pavlík P.

U19 A: 15. kolo (07.05.2022 o 16:30)
Spartak Bystrany - Sp. Vlachy Sucheňák, Čuj
U19 A: 17. kolo (08.05.2022 o 10:00)
Teplička - Rudňany Žiga T., Švajka

U19 B: 9. kolo (07.05.2022 o 16:30)
Margecany - Kluknava Lesňák, Koňak
Prakovce - Nálepkovo Pavlík F., Klinga
Gelnica - Helcmanovce (08.05.2022 o 13:00) Kerecman, Kalická

U15 A: 16. kolo
Rudňany - Olcnava (06.05.2022 o 16:00) Šándor, Širila
Iliašovce - Hrabušice (06.05.2022 o 16:30) Zekuciová, Švajka
Jamník - SŠM Bystrany (08.05.2022 o 14:15) Dulovič, Zekucia
Markušovce - Sp. Tomášovce (08.05.2022 o 14:15) Pecha, Šándor
Odorín - Slovinky (08.05.2022 o 14:15) Revaj, Pavlík F.

U15 B: 15. kolo (07.05.2022 o 14:15)
Kluknava - Nálepkovo (10:30) Šofranko, Pribulová
Margecany - Mníšek n/H Lesňák, Koňak
Gelnica - V. Folkmar (08.05.2022 o 10:30) Kerecman, Kalická
Prakovce - Helcmanovce (08.05.2022 o 14:15) Harviščák, Čuj, Lesňák

U11 B: 4. kolo (07.05.2022 o 10:00)
Ihr. Odorín Pavlík J., Harviščák

KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia FK Prakovce - Slovan FO Markušovce a považuje podnet od Slovan FO Markušovce za opodstatnený vo všetkých bodoch. KR prijala v namietanej veci potrebné opatrenia.
KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia TJ Baník Poráč - OŠK Slovinky. Dané situácie sa nedajú zo záznamu objektívne posúdiť, preto sa KR prikláňa k rozhodnutiu R a PR prítomných na stretnutí. Vzhľadom na zaslanie neúplného videozáznamu zo stretnutia, KR odstupuje TJ Baník Poráč na DK.
KR berie na vedomie pochvalu FK 56 Iliašovce na R Pavlík F., AR Zekuciová a DZ Švarc zo stretnutia TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce - FK 56 Iliašovce.
KR žiada klub FK Slovan Helcmanovce o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 19. kola VI. Ligy medzi FK Slovan Helcmanovce - TJ Družstevník Odorín.
KR dôsledne upozorňuje všetkých R na zákaz používania kamier v stretnutiach SOFZ. R majú zakázané používanie akejkoľvek elektroniky, čo im stanovujú pravidlá futbalu.
KR oznamuje R a DZ, že počnúc víkendom 07-08.05.2022 pribudnú do rozhodcovského zboru nasledovní R:
Barčák Samuel, 0908 780 939, Spišská Nová Ves
Kalická Laura, 0911 333 802, Margecany
Klinga Matúš, 0944 804 083, Spišská Nová Ves
Koňak Rastislav, 0902 799 683, Spišská Nová Ves
PribulováLiliana, 0950 741 160, Olcnava
Širila Erik, 0944 340 986, Poráč
Švajka Martin, 0911 520 811, Smižany

Zmeny v obsadení R a DZ:
U19 A: 15. kolo (07.05.2022 o 16:30)

Spartak Bystrany - Sp. Vlachy Lesňák ako AR2

U19 B: 9. kolo (07.05.2022 o 16:30)
Gelnica - Helcmanovce (08.05.2022 o 13:00) stretnutie zrušené
Margecany - Kluknava (11.05.2022 o 17:00) Kotrady

U15 A: 16. kolo (07.05.2022 o 14:15)
Iliašovce - Hrabušice (06.05.2022 o 16:30) Zekucia za Zekuciovú

U15 B: 15. kolo (07.05.2022 o 14:15)
Margecany - Mníšek n/H Pavlík F., Klinga

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2293240