Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.32, 19.4.2022

Úradná správa SOFZ č.32

ŠTK SOFZ 
1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
VII. liga - 13. kolo: Matejovce - Teplička "B" dňa 24.04.2022 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Teplička poplatok 10€).
U15 - B - 13.kolo: Helcmanovce - Kluknava dňa 23.04.2022 o 13:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov(Kluknava poplatok 5€). 

2. ŠTK kontumuje stretnutie:
- U15 - B - 12. kolo: Mníšek n/H - Helcmanovce - 0:3 podľa SP čl. 82 bod 1/b (1. nenastúpenie družstva D na stretnutie). Do pozornosti DK.
3. ŠTK opätovne vyzýva družstvá pôsobiace v súťaži U11 - A o organizovanie posledného 4. kola turnaja v termíne do 26.04.2022 (turnaj uvedeného kola je potrebné odohrať do 31.05.2022).
4. ŠTK berie na vedomie podanie cez ISSF systém TJ Futbalový klub - KOJŠOV.
5. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných v dňoch 16. - 17.04.2022.

DK SOFZ

U. č. 21-84-2021/2022: Vlado Horváth(1348414, TJ Spartak Bystrany; VI. L) - vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry podľa čl. 45 ods. 1 písm. a) DP (zmarenie jasnej gólovej príležitosti tým, že zahral s loptou rukou) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 45 ods. 2 DP, od 18.04.2022 // 10.- €
U. č. 21-85-2021/2022:Vincent Horváth(1320455, TJ SpartakBystrany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 18.04.2022 // 10.- €
U. č. 21-86-2021/2022:Daniel Szynalik(1285358, Slovan FO Markušovce; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 18.04.2022 // 10.- €
U. č. 21-87-2021/2022:Marián Loja(1137444, OŠK Hnilčík; VII. L) - vylúčený zatelesné napadnutie na hracej ploche a v určených priestoroch podľa čl. 49 ods. 1 písm. d) DP (vrazenie do R po nariadení PK nie nadmernou silou) + po udelení ČK ďalší priestupok, za ktorý sa vylučuje - hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe na hracej ploche, v určenýchpriestoroch alebo v areáli štadióna podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (hrubá urážka R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 6 týždňov vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 2 písm. d) DP od 18.04.2022 do 29.05.2022 - trestanie za viac disciplinárnych previnení podľa čl. 34 ods. 9 DP (DS sa uložila podľa ustanovenia vzťahujúceho sa nadisciplinárne previnenie najprísnejšie postihnuteľné a k ďalšiemu sa prihliadlo ako na priťažujúcu okolnosť) // 10.- €
U. č. 21-88-2021/2022:Marek Zajac(1285836, TJ Slovenský raj Spišské Tomášovce; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 18.04.2022 // 10.- €
U. č. 21-89-2021/2022: Vladimír Ferenc(1184016, FK Slovan Helcmanovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 18.04.2022 // 10.- €
U. č. 21-90-2021/2022: Norbert Kaščák (1246198, OŠK Slovinky; VII. L) - vylúčený za telesné napadnutie na hracej ploche a v určených priestoroch podľa čl. 49 ods. 1 písm. d) DP (vyrazenie lopty z rúk R lakťom po stretnutí na HP) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždňov vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 2 písm. d) DP od 18.04.2022 do 15.05.2022 // 10.- €   
U. č. 21-91-2021/2022: z podnetu ŠTK SOFZ: klub TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom: nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59(zavinené nenastúpenie domáceho družstva žiakov na stretnutie U15-B medzi TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom a FK Slovan Helcmanovce) - DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59DP a RS/A/7/k // 50.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka: celá suma pre SOFZ, pretože stretnutie bolo zrušené 

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia. 
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok. 

KR SOFZ
Obsadenie R a DZ:
VI. liga: 18. kolo (24.04.2022 o 16:00)

Markušovce - Margecany (10:30) Bobko R., Hamráček, Lesňák, Pavlík P.
Hrabušice - Sp. Hrušov (10:30) Pekár, Cehuľa, Šándor, Tkáčik
Spartak Bystrany - Prakovce Sucheňák, Čuj, Harviščák
Odorín - Smižany Greš, Šofranko, Mužík, Švarc
Letanovce - Helcmanovce Cehuľa, Pekár, Šándor, Tkáčik
Jamník - Chrasť n/H Pavlík F., Zekuciová, Zekucia
Mníšek n/H - SŠM Bystrany Novotný, Revaj, Uhrin, Kunzo F.

VII. liga: 13. kolo (24.04.2022 o 16:00)
Iliašovce - Poráč (10:30) Zekucia, Harviščák, Čuj, Kunzo F.
Matejovce n/H - Teplička „B" (10:30) Žiga T., Kerecman, Dulovič, Kunzo V.
Slovinky - Sp. Tomášovce Hamráček, Lesňák, Pavlík P.

U19 A: 13. kolo (23.04.2022 o 16:00)
Sp. Vlachy - Markušovce (14:00) Žiga T., Šándor
Spartak Bystrany - Teplička Kerecman, Mužík

U19 A: 19. kolo
Sp. Vlachy - Rudňany (27.04.2022 o 16:00) Šándor, Žiga T.

U15 A: 14. kolo (23.04.2022 o 13:45)
Rudňany - Sp. Tomášovce (10:00) Lesňák, Zekuciová
Iliašovce - Olcnava Pavlík F., Pavlík J.
Hrabušice - SŠM Bystrany Slavkovský
Odorín - Letanovce (24.04.2022) Mužík, Šofranko
Jamník - Slovinky (24.04.2022) Zekuciová, Pavlík F.

U15 B: 13. kolo (23.04.2022 o 13:45)
Mníšek n/H - Nálepkovo laik
V. Folkmar - Margecany (15:15) laik
Gelnica - Prakovce (24.04.2022 o 10:30) Kotrady
Helcmanovce - Kluknava (24.04.2022) laik

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dôsledné vypĺňanie a kontrolu zápisov o stretnutí pred ich uzatvorením v ISSF systéme pod hrozbou disciplinárnych postihov.
KR žiada klub FK Prakovce o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 17. kola VI. Ligy - FK Prakovce - Slovan FO Markušovce.
KR žiada klub TJ Baník Poráč  o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 12. kola VII. Ligy - TJ Baník Poráč-OŠK Slovinky
KR žiada klub TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 12. kola VII. Ligy -TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce - OŠK Hnilčík.

KR SOFZ
Zmeny v obsadení R a DZ:
VI. liga: 18. kolo (24.04.2022 o 16:00)

Markušovce - Margecany (10:30) Kunzo L. za Bobka R.
Spartak Bystrany - Prakovce Bobko R. za Sucheňáka
Odorín - Smižany Sucheňák za Greša

VII. liga: 13. kolo (24.04.2022 o 16:00)
Matejovce n/H - Teplička „B" (10:30) Uhrin za Kerecmana

U19 A: 13. kolo (23.04.2022 o 16:00)
Sp. Vlachy - Markušovce (14:00) Pavlík F., Zekuciová
Spartak Bystrany - Teplička Mužík, Harviščák
U19 A: 19. kolo (27.04.2022 o 16:00)
Sp. Vlachy - Rudňany Uhrin

U15 A: 14. kolo (23.04.2022 o 13:45)
Rudňany - Sp. Tomášovce (10:00) Zekuciová, Pavlík F.
Iliašovce - Olcnava Lesňák, Pavlík J.

U15 B: 13. kolo (23.04.2022 o 13:45)
Helcmanovce - Kluknava (13:30) Žiga T., Šándor
V. Folkmar - Margecany (15:15) Šándor, Žiga T.

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2293250