Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.6, 17.8.2021

Úradná správa SOFZ č.6

Sekretariát SOFZ

FK, R, DZ SOFZ a VsFZ si môžu rozpis súťaži SOFZ pre súťažný ročník 2021/2022 vyzdvihnúť na sekretariáte SOFZ v čase zasadnutia odborných komisií (utorok).

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- U19 - A - 1. kolo: Teplička - Slovinky dňa 24.08.2021 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Teplička 5€ poplatok).
- U19 - A - 3. kolo: Teplička - Rudňany dňa 01.09.2021 o 14:00 hod. podľa RS bod 18/b (bez poplatku).

2. ŠTK na základe podania OŠK Rudňany "B" (VII. liga) cez ISSF zo dňa 17.08.2021 berie na vedomie odhlásenie družstva dospelých zo súťaže VII. ligy, zároveň anuluje jeho výsledky. Družstvá vo vylosovaní majú voľný los. Do pozornosti DK.

3. ŠTK na základe odhlásenia FK Slovan Veľký Folkmar (U19 - B) prelosovala súťaž U19 - B, ktorá je už oficiálne zverejnená na stránke sportnet.sk.

4. ŠTK vyzýva FK VI. ligy o zaslanie fotokópií licencií trénerov v termíne do 24.08.2021 v súlade s RS bod 19, pod disciplinárnymi následkami.

5. ŠTK ruší svoje rozhodnutie v ÚS č. 4 zo dňa 03.08.2021 v bode 1 (U19 - B) z dôvodu prelosovania uvedenej súťaže.

6. ŠTK nariaďuje odohrať:
1. kolo U11 - A a U11 - B dňa 01.09.2021 od 9:00 U11 - A a od 13:00 U11 - B na HP v Krompachoch.
2. kolo U11 - B dňa 15.09.2021 od 10:00 hod. na HP v Odoríne.

Telefonické kontakty na trénerov U11:
Letanovce - p. Mlynár Miroslav - 0915878233
Teplička - p. Moščovič Martin - 0944513443
Kojšov - p. Gallo Marek - 0908371819
Rudňany - p. Farkašovský Dávid - 0915905815
Smižany - p. Stuhlák František - 0905350504
Odorín - p. Patrik Slanina - 0902437935
Olcnava - p. Pollák Vladimír - 0915318727
Sp. Hrušov - p. Slamený Jozef - 0918069569
Krompachy - p. Jochman František - 0915247500

V kategórií U11 štartujú hráči narodení po 01.01.2011 a mladší na platný ERP.

7. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí zo dňa 14. - 15.08.2021.

DK SOFZ

U. č. 4-9-2021/2022:Dávid Kopnický(1285360, Slovan FO Markušovce; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 16.08.2021 // 10.- €

U. č. 4-10-2021/2022:Jozef Suchý (1238511, TJ SŠM Bystrany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 16.08.2021 // 10.- €

U. č. 4-11-2021/2022: z podnetu ŠTK SOFZ: klub OŠK Rudňany: porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (odhlásenie mužstva dospelých OŠK Rudňany „B" po Aktíve SOFZ) - DS: pokuta vo výške 300.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. b), ods. 5 DP a RS/A/7/m2 // 300.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)

U. č. 4-12-2021/2022:Lukáš Jakuba(1190620, OTJ Jamník; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ o žiadosti nerozhodovala, pretože previnilec DS už vykonal dňa 25.7.2021, nakoľko DK SOFZ nerozhodla o prerušení výkonu DS aj počas letnej prestávky // bez poplatku

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

VI. liga: 3. kolo (22.08.2021 o 16:00)

Smižany - Mníšek n/H (10:30) Hamráček,Cehuľa, Čuj, Tkáčik
SŠM Bystrany - Jamník (10:30) Furman, Mužik,Revaj, Pavlik P.
Markušovce - Spartak Bystrany Čuj, Zekucia, Tkáčik
Prakovce - Odorín Pekár, Kerecman, Zekuciová
Margecany - Letanovce Šofranko, Mužik, Kunzo F.
Helcmanovce - Hrabušice Sucheňák,Pavlik F.
Sp. Hrušov - Chrasť n/H Novotný, Šándor, Pavlik P.
VII. liga:
Hnilčík - Matejovce n/H (21.08.2021) Pekár, Slavkovský, Zekuciová,Kunzo F.
Sp. Tomášovce - Teplička „B" Cehuľa, Dulovič, Tornay
Slovinky - Iliašovce Furman, Revaj

U19 A: 1. kolo (21.08.2021 o 16:00)
Teplička - Slovinky (24.08.2021 o 16:30) Mužík, Hamráček
Markušovce - Olcnava Čuj
Spartak Bystrany - Sp. Vlachy Sucheňák
U19 B:
Nálepkovo - Gelnica Kerecman
Kluknava - Helcmanovce Kotrady
Prakovce - Margecany Žiga T., Šándor

U15 A:1. kolo (21.08.2021 o 13:45)
Letanovce - Jamník (19.08.2021 o 16:30) Slavkovský, Dulovič
Sp. Tomášovce - Iliašovce Dulovič
Olcnava - SŠM Bystrany (22.08.2021 o 13:15) Mužík
Markušovce - Rudňany (22.08.2021 o 13:45) Zekucia
Slovinky - Hrabušice (22.08.2021 o 13:45) Šofranko
U15 B:
Kluknava - Nálepkovo Šándor, Žiga T.
Margecany - Mníšek n/H Kotrady
Gelnica - V. Folkmar (22.08.2021 o 10:30) Zekuciová, Pekár, Kerecman
Prakovce - Helcmanovce (22.08.2021 o 13:45) Kerecman, Zekuciová, Pekár

Zmeny v obsadení:
VI. liga: 3. kolo (22.08.2021 o 16:00)

Helcmanovce - Hrabušice Hamráček ako AR2
VII. liga:
Sp. Tomášovce - Teplička „B" Furman za Cehuľu
Slovinky - Iliašovce Cehuľa za Furmana
U19 A: 1. kolo (21.08.2021 o 16:00)
Markušovce - Olcnava Zekucia za Čuja
Spartak Bystrany - Sp. Vlachy Čuj za Sucheňáka
U19 B:
Prakovce - Margecany Šándor ako R, Žiga T. ruší sa delegácia
U15 B: 1. kolo (21.08.2021 o 13:45)
Kluknava - Nálepkovo Žiga T. ruší sa delegácia
Gelnica - V. Folkmar (22.08.2021 o 10:30) Zekuciová, Kerecman
Prakovce - Helcmanovce (22.08.2021 o 13:45) Kerecman, Zekuciová
 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1994188