Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.15, 29.9.2020

Úradná správa SOFZ č.15

ŠTK SOFZ č.15

1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- U15 - A - 7. kolo: Olcnava - Rudňany dňa 08.10.2020 o 15:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).

2. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutia:
- VII. liga - 7.kolo: Gelnica „B" - Sp. Hrušov dňa 24.10.2020 o 10:30 hod.
- VII. liga - 8. kolo: Hnilčík - Slovinky dňa 25.10.2020 o 14:00 hod.
-U15 - A - 6. kolo: Rudňany - SŠM Bystrany dňa 07.11.2020 o 11:45 hod.

3. ŠTK berie na vedomie
písomné stanovisko R,AR a DZ podaním cez ISSF na komisiu k namietanému hráčovi v stretnutí 1.kola - VII. ligy: Sp. Hrušov - Krompachy „B" bez prijatia ďalších opatrení.

4. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí hraných v dňoch 26. - 27.09.2020

5. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d), e) a h) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto opatrenia: S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb . V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.

ŠTK SOFZ na základe vyššie nariadených opatrení ÚVZ SR povoľuje s účinnosťou od 1. októbra do odvolania organizovať majstrovské futbalové stretnutia všetkých vekových kategórii avšak za dodržania vyššie uvedeného opatrenia.

6. ŠTK nariaďuje odohrať 1. kola turnaja prípraviek U11 - skupina A - HP Harichovce dňa 03.10.2020 o 9:00 hod. , skupina B - HP Krompachy dňa 04.10.2020 o 9:00 hod. Uvedeného turnaja sa môžu zúčastniť aj hráčky, ktoré sú najviac o dve vekové kategórie staršie, ako je veková úroveň súťaže, v ktorej hrajú za prípravku(čl.28 bod 12 SP). Pre organizovanie uvedeného turnaja usporiadateľmi turnaja - Harichovce resp. Krompachy platí opatrenie ÚVZ SR platné s účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania. Delegovaný R na uvedený turnaj vytvoria zápisy o stretnutí v elektronickej podobe cez ISSF systém. Rozlosovanie turnaja a propozícii sú v ÚS ŚTK č.12. 

7. ŠTK na základe podania TJ SŠM Bystrany(nespôsobilá HP) zo dňa 03.10.2020 ruší . stretnutie 7.kola - U15 - A: SŠM Bystrany - Hrabušice. ŠTK vyzýva zainteresované kluby o predloženie dohody podaním cez ISSF o odohraní stretnutia v náhradnom termíne. 

DK SOFZ

U. č. 9-36-2019/2020: ODVOLACIE KONANIE: DK SOFZ na základe podania klubu FK POKROK SEZ KROMPACHY zo dňa 23.09.2020 učineného cez ISSF systém, ktoré bolo podľa obsahu posúdené ako riadne a včas podané odvolanie proti rozhodnutiu DK SOFZ 8-32-2020/2021 zo dňa 27.08.2019, DK SOFZ dňa 29.8.2019 po hlasovaní v senáte takto rozhodla:
I. Podľa čl. 84 ods. 4 DP vyhovuje odvolaniu a napádané rozhodnutie zrušuje vo výrokoch o uložení disciplinárnej sankcie pod písmenami a), b), c)
II. previnilci klubu + klub FK POKROK SEZ KROMPACHY - neoprávnený štart podľa čl. 53 DP a porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ podľa čl. 64 ods. 1 písm. e) DP (neoprávnený štart hráča FK POKROK SEZ KROMPACHY „B" - štart hráča na RP hráča Jozef Ziolkovský v majstrovskom stretnutí 1. kola VII. L medzi OKŠ Spišský Hrušov a FK POKROK SEZ KROMPACHY hranom dňa 15.09.2020 + vedomé zadanie nepravdivého údaja do ISSF ohľadom spomínaného hráča) - po vykonanom dokazovaní, najmä na základe výsledkov šetrenia zo strany ŠTK SOFZ, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne, pri rešpektovaní základných zásad ukladania DS v zmysle čl. 34 DP, s prihliadnutím na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností v zmysle čl. 36 ods. 1, písm. a), b), d), ods. 3, ods. 4 DP, po zohľadnení okolností uvedených odvolateľom v podanom odvolaní, DK SOFZ v senáte takto rozhodla a ukladá tieto DS:
a) klub FK POKROK SEZ KROMPACHY - pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 4 DP a RS/A/7/m
b) osoba uvedená v zápise ako kapitán družstva - František Jochman (1017728) - DS: pozastavenie výkonu funkcie kapitána družstva v trvaní 1 mesiaca od 22.09.2020 do 22.10.2021 podľa čl. 53 ods. 1, ods. 3 písm. b) DP
c) osoba uvedená v zápise ako vedúci družstva - František Jochman - DS: pozastavenie výkonu funkcie vedúceho družstva v trvaní 1 mesiaca od 22.09.2020 do 22.10.2021 podľa čl. 53 ods. 1, ods. 3 písm. b) DP
III. Podľa čl. 84 ods. 7 DP (per analogiam) sa poplatok za odvolanie vo výške 50.- € neúčtuje klubu FK POKROK SEZ KROMPACHY do zbernej faktúry, pretože DK SOFZ v plnom rozsahu sama vyhovela podanému odvolaniu (autoremedúra).
IV. Na základe vyššie uvedených skutočností DK SOFZ rozhodla tak, ako je uvedené v jednotlivých výrokoch tohto rozhodnutia.
// 100.- € (pokuta) - na vedomie: sekretár SOFZ (upraviť zbernú faktúru za mesiac 09/2019)

U. č. 9-37-2020/2021: na základe U. č. 8-33-2020/201 - Lukáš Jakuba (1190620, OŠK Hnilčík; VII. L) - vylúčený za zakázanú hru podľa čl. 45 ods. 2 písm. b) DP (surová hra - podrazenie súpera nadmernou silou v súboji o loptu s následkom zranenia hráča, ktoré malo za následok jeho odstúpenie z hry a jeho následnú doposiaľ trvajúcu práceneschopnosť s predpokladanou dobou liečenia 3 mesiace) - po vykonanom dokazovaní, najmä na základe vzhliadnutia videozáznamu, zohľadnenia predbežných lekárskych správ ako aj doby práceneschopnosti, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne, pri rešpektovaní základných zásad ukladania DS v zmysle čl. 34 DP, s prihliadnutím na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností v zmysle čl. 36 ods. 2 písm. a), b), ods. 3, ods. 5 DP, DK SOFZ v senáte takto rozhodla a ukladá túto DS: pozastavenie výkonu športu na 12 týždňov vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 45 ods. 2 písm. b) DP, s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky (trvá od 19.10.2020 do 04.04.2021) podľa čl. 17 ods. 8 DP, čl. 34 ods. 7 DP od 20.09.2020 do 30.05.2021 (4 týždne vykoná do zimnej prestávky, 8 týždňov v jarnej časti súť. roč. 2020/201; započítanie doby predbežného ochranného opatrenia z U. č. 8-33-2020/2021 od 20.09.2020) // 10.- €

U. č. 9-38-2020/2021: z podnetu KR SOFZ: Patrik Butvin (1285973, OKŠ Spišský Hrušov; VII. L) - priestupok na vylúčenie za telesné napadnutie na HP podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP (HNS - udretie súpera lakťom do oblasti tváre mimo súboja o loptu v neprerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 2 písm. b) DP od 28.09.2020 do 11.10.2020 - výkon tejto DS nasleduje po výkone DS z U. č. 7-24-2020/2021 // 10.- €

U. č. 9-39-2020/2021: Roman Stoličný (1152295, TJ Družstevník Odorín; VI. L) - vylúčený za HNS na HP podľa čl. 46 ods. 1 písm. b) DP (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP, od 28.09.2020 // 10.- €

U. č. 9-40-2020/2021: Bruno Compeľ (1263315, TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce; VII. L) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP, v ÚP a v AŠ podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (hrubá urážka R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP, od 28.09.2020 do 11.10.2020 // 10.- €

U. č. 9-41-2020/2021: Ján Richnavský (1206648, TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 28.09.2020 // 10.- €

U. č. 9-42-2020/2021: Ladislav Bandy (1427647, TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom; U15-B) - vylúčený za zakázanú hru podľa čl. 45 ods. 1 písm. a) DP (surová hra - kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu kolenom do oblasti hlavy v neprerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 45 ods. 1 písm. a) DP, od 27.09.2020 // 5.- €

U. č. 9-43-2020/2021: Dominik Ondra (1206678, OTJ Jamník; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 28.09.2020 // 10.- €

U. č. 9-44-2020/2021: DK SOFZ nevyhovuje žiadosti FK 56 Iliašovce o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Hnilčík - Iliašovce z dôvodu, že klub nepreukázal relevantný právny záujem. Záznam zo stretnutia bude zálohovaný na SOFZ, ktorý ho v prípade potreby poskytne príslušnému orgánu.

U. č. 9-45-2020/2021: Upozornenie DK SOFZ: Vzhľadom k aktuálne prijatým opatreniam Ústredného krízového štábu SR zo dňa 28.09.2020 DK SOFZ previnilcom oznamuje, že disciplinárna sankcia na časové obdobie plynúť nebude v prípade, ak dôjde k prerušeniu súťažného ročníka 2020/2021 zo strany riadiaceho orgánu; v takom prípade sa plynutie disciplinárnej sankcie prerušuje. DK SOFZ následne rozhodne o pokračovaní plynutia disciplinárnej sankcie na časové obdobie v prípade rozhodnutia riadiaceho orgánu o pokračovaní súťažného ročníka 2020/2021. Disciplinárnu sankciu na počet stretnutí vykoná previnilec iba v prípade, ak sa bude v súťažnom ročníku pokračovať.

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ustanovením čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 3.10..-4.10.2020

VI. liga, 9. kolo (4.10.2020) o 14:30 hod.
Odorín - Markušovce o 10:30 Novotný, Čuj, Zekucia, Tkáčik
Margecany - Prakovce o 10:30 Pekár, Hamráček, Šándor
Helcmanovce - SŠM Bystrany Kotrady, Cehuľa, Revaj
Spartak Bystrany - Teplička Slebodník, Furman, Magdoško
Letanovce - Chrasť n/H Čuj, Kerecman, Dulovič, Tkáčik
Smižany - Mníšek n/H Sucheňák, Slavkovský, F. Kunzo

VII. liga, 9. kolo (4.10.2020) o 14:30 hod.
Slovinky - Iliašovce o 10:30 Žiga T., Pavlík F., Kerecman
Teplička „B" - Poráč o 10:30 Furman, Šofranko, Dulovič, F. Kunzo
Gelnica „B" - Hnilčík Hamráček, Pekár, Šándor, Tkáčik
Rudňany „B" - Spišské Tomášovce Šofranko, Zekuciová
Matejovce n/H - Spišský Hrušov Pavlík F., Novotný

U19-A, 7. kolo (3.10.2020) o 14:30 hod.
Olcnava - Odorín o 10:30 Magdoško
Hrabušice - Spartak Bystrany o 14:00 Zekucia, Zekuciová
Chrasť n/H - Matejovce n/H Šofranko

U19-B, 7. kolo (3.10.2020) o 14:30 hod.
Helcmanovce - Veľký Folkmar Kotrady
Gelnica - Margecany Šándor
Nálepkovo - Kluknava Čuj

U15-A, 7. kolo (3.10.2020) o 12:15 hod.
SŠM Bystrany - Hrabušice Šofranko stretnutie sa ruší
Spišské Tomášovce - Letanovce Zekuciová, Zekucia
Markušovce - Iliašovce 4.10. Zekuciová
Odorín - Jamník 4.10. Zekucia
Olcnava - Rudňany 8.10. o 15:30 Žiga T.

U15-B, 7. kolo (3.10.2020) o 12:15 hod.
Margecany - Nálepkovo Šándor
Mníšek n/H - Kluknava Kotrady
Gelnica - Prakovce 4.10. o 10:30 Magdoško
Helcmanovce - Veľký Folkmar 4.10. o 12:00 Revaj, Cehuľa

IV. liga PT dorast (3.10.2020) o 14:00 hod.
Smižany - Svit Kerecman
Harichovce - Vrbov Pavlík F.
Markušovce - Jamník Sucheňák

II. liga, SMŽ (3.10.2020) o 10:00 a 11:45 hod.
Smižany - FAM Poprad Kerecman
Levoča - Svit o 9:30 a 11:15 Pavlík F.

KR berie na vedomie pochvalu od TJ Baník Poráč na R Hamráček a AR Zekuciová zo stretnutia Poráč stretnutí - Matejovce n/H.

Zmeny v obsadení
Dorast
Helcmanovce - Veľký Folkmar laik za Kotradyho
Žiaci
Mníšek n/H - Kluknava laik za Kotradyho
Gelnica - Prakovce 4.10. o 10:30 Kotrady za Magdoška
U11, HP Harichovce 3.10. o 9:00 Mužík
U11, HP Krompachy 4.10. o 9:00 Magdoško

KR upozorňuje R, ktorí sú delegovaní na stretnutia U11, že Zápis o stretnutí sa vypĺňa riadne cez ISSF. V prípade neznalosti vedúcich mužstiev, budú R nápomocní pri vytvorení Zápisu o stretnutí.

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1994190