Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.11, 2.9.2020

Úradná správa SOFZ č.11

ŠTK SOFZ č.11

1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- U19 - A - 4. kolo: Odorín - Teplička dňa 11.09.2020 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).
- U15 - A - 3. kolo: Odorín - Sp. Tomášovce dňa 04.09.2020 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Odorín - 5€ poplatok).
- U15 - A - 3. kolo: Jamník - Iliašovce dňa 05.09.2020 o 13:15 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Jamník - 5€ poplatok).

2. ŠTK vyzýva prihlásené FK v súťaží prípravka U11 suť. roč. 2020/2021 o nahlásenie miesta organizovania turnaja uvedenej kategórie podaním cez ISSF systém v termíne do 08.09.2020 na komisiu ŠTK . Podmienkou organizovania je zabezpečenie futbalových brán rozmerov 2 X 5 m.

3. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných dňa 28.08. - 01.09.2020.

DK SOFZ

U. č. 6-15-2020/2021: Filip Jakoubek (1350796, FK Prakovce; U19-B) - vylúčený za HNS na HP podľa čl. 46 ods. 1 písm. a) DP (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti úmyselným hraním rukou) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP, od 31.08.2020 // 5.- €

U. č. 6-16- 2020/2021: Adam Jakoubek (1363002, FK Prakovce; U15-B) - vylúčený za telesné napadnutie na HP podľa čl. 49 ods. 1 písm. a) DP (vrazenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 49 ods. 2 písm. a) DP, od 30.08.2020 // 5.- €

U. č. 6-17-2020/2021: z podnetu ŠTK SOFZ: klub OŠK Slovinky: porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (odhlásenie mužstva dorastu zo súťaže U19-A po Aktíve SOFZ - Rozpis SOFZ bodA/7/m2) - DS: pokuta vo výške 190.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. b), ods. 5 DP a RS/A/7/m2 // 190.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie)

U. č. 6-18-2020/2021: René Horváth (1348394, TJ Spartak Bystrany; U19-A) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ o žiadosti nerozhodovala, pretože hráč DS vykonal dňa 30.08.2020 (DS plynula od 03.08.2020 do 30.08.2020 // bez poplatku

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ 

Obsadenie R a DZ na dni 5.9.- 6.9..2020
VI. liga, 5. kolo (06.09.2020) o 15:30 hod.
Odorín – Chrasť n/H o 10:30 ŠofrankoRevajDulovič, Pavlík 
Spartak Bystrany – Mníšek n/H o 10:30 Čuj, Mužík, HamráčekTkáčik
Teplička – SŠM Bystrany Furman, DulovičRevaj, Pavlík
Markušovce – Jamník SucheňákŠuba S., Zekuciová
Helcmanovce – Prakovce CehuľaKerecman
Margecany – Letanovce Pekár, Magdoško, F. Kunzo
VII. liga, 5. kolo (06.09.2020) o 15:30 hod.
Hnilčík – Spišský Hrušov 5.9. SucheňákKerecmanTornay
Gelnica „B“ – Krompachy „B“ 5.9. Hamráček, Čuj, Pavlík F., Pavlík
Slovinky – Poráč o 10:30 Magdoško, Pavlík F.F. Kunzo
Sp. Tomášovce – Iliašovce Mužík, Čuj
Matejovce n/H – Teplička „B“  Hamráček, SlavkovskýTkáčik
U19-A, 3. kolo (05.09.2020) o 15:30 hod.
Odorín – Matejovce n/H o 10:30 Slavkovský 
Teplička – Spartak Bystrany o 14:00 Revaj
Chrasť n/H – Hrabušice Magdoško
U19-B3. kolo (05.09.2020) o 15:30 hod.
Helcmanovce – Nálepkovo Kotrady
Margecany – Veľký Folkmar 6.9. o 10:30 Šándor 
Prakovce – Gelnica 6.9. o 13:30 Šándor 
U15-A3. kolo (05.09.2020) o 13:15 hod.
Odorín – Spišské  Tomášovce 4.9. o 17:00 Dulovič
SŠM Bystrany – Olcnava Magdoško
Jamník – Iliašovce Pecha
Markušovce – Rudňany 6.9. Šuba S. 
Slovinky – Letanovce 6.9. Pavlík F. 
U15-B3. kolo (05.09.2020) o 13:15 hod.
Kluknava – Nálepkovo Žiga T. 
Margecany – Gelnica Kotrady
V. Folkmar – Prakovce o 14:00 Šándor
Helcmanovce – Mníšek n/H 6.9. o 13:00 KerecmanCehuľa

KR na základe podnetu Slovan FO Markušovce žiada FK Prakovce o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Prakovce  Markušovce v termíne do 8.9.2020
KR žiada OTJ Jamník o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Jamník  Teplička  v termíne do 8.9.2020
KR berie na vedomie pochvalu od OŠK Hnilčík na R Čuj a AR Mužík zo stretnutia Poráč – Hnilčík

Zmeny v obsadení 

Dospelí 
Hnilčík – Spišský Hrušov 5.9. Tornay ruší sa delegácia 
Helcmanovce – Prakovce Sucheňák, Šuba S. 
Markušovce – Jamník Cehuľa, Kerecman
Margecany – Letanovce Zekuciová za Magdoška
Slovinky – Poráč  o 10:30 Pavlík F., Pekár, Zekuciová, F. Kunzo
Dorast
Chrasť n/H – Hrabušice Šuba S. za Magdoška
Žiaci
Helcmanovce – Mníšek n/H 6.9. o 13:00Šuba S., Sucheňák 
SŠM Bystrany – Olcnava Šuba S. za Magdoška 
Markušovce – Rudňany 6.9. Kerecman za Šubu

 

 

 

 

 


 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1994209