Spišský oblastný futbalový zväz

Najnovšia úradná správa
 Úradná správa SOFZ č.19, 16.11.2020

Sekretriát SOFZ
 
ŠTK SOFZ 

1. Rozpis neodohraných stretnutí - HP s umelým trávnatým povrchom - Sp. Nová Ves:
11. kolo:
05.03.2021(piatok) o 19:00 hod. - Letanovce - Jamník
06.03.2021(sobota) o 18:00 hod. - Sp. Bystrany - Helcmanovce
07.03.2021(nedeľa) o 15:00 hod. - Smižany - Prakovce
o 18:00 hod. - Margecany - Teplička
12.03.2021(piatok) o 19:00 hod. - Odorín - SŚM Bystrany
13.03.2021(sobota) o 15:00 hod. - Mníšek n/H - Chrasť n/H
12. kolo:
13.03.2021(sobota) o 18:00 hod. - Markušovce - Margecany
14.03.2021(nedeľa) o 15:00 hod. - Jamník - Smižany
14.03.2021(nedeľa) o 18:00 hod. - Odorín - Sp.Bystrany
19.03.2021(piatok) o 19:00 hod. - Teplička - Letanovce
20.03.2021(sobota) o 18:00 hod. - Prakovce - Mníšek n/H
21.03.2021(nedeľa) o 18:00 hod. - SŠM Bystrany - Chrasť n/H
13. kolo:
26.03.2021(piatok) o 17:00 hod. - Smižany - Teplička
26.03.2021(piatok) o 20:00 hod. - Letanovce - Markušovce
27.03.2021(sobota) o 15:00 hod. - Mníšek n/H - Jamník
27.03.2021(sobota) o 18:00 hod. - Chrasť n/H - Prakovce
28.03.2021(nedeľa) o 15:00 hod. - Margecany - Helcmanovce
28.03.2021(nedeľa) o 18:00 hod. - Sp. Bystrany - SŠM Bystrany

Termíny a ÚHČ jednotlivých kôl a stretnutí sú nemenné, nakoľko HP s umelým trávnatým povrchom v Sp. Novej Vsi je pre iné termíny a dní obsadená(stretnutia KFL, prípravné stretnutia A družstva SNV a mládeže).
Termín a ÚHČ 14. kola bude uverejnený v nasledujúcich ÚS. 

Tréningový proces

- športový tréning prebieha na športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb,

- umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl za podmienok uvedených v tomto opatrení a za dodržania pravidiel vydaných vlastníkmi, resp.  správcami uvedených ihrísk a príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva,

- skupina ľudí aktívne zapojených do tréningovej činnosti nesmie v rovnakom čase a rovnakom priestore presiahnuť 6 osôb (5 hráčov a tréner, alebo 6 hráčov),

- hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,

- je povinnosťou hráčov a všetkých účastníkov používať na zabezpečenie pitného režimu výhradne vlastnú označenú nádobu,

- na ihriskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,

- SFZ neodporúča využívať súvisiace vnútorné priestory štadióna, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť), hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových priestorov, najmä tréningových pomôcok, dotykových plôch, kľučiek a podláh a hygienických zariadení,

- pri striedaní skupín hráčov vykonávajúcich tréningovú aktivitu na rovnakom športovisku, tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa futbalistov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,

- uvedené usmernenie sú prevádzkovatelia športových zariadení povinní umiestniť na viditeľnom mieste predmetného športového zariadenia.

SFZ situáciu monitoruje a v prípade akejkoľvek zmeny bude na ňu operatívne reagovať. O svojich rozhodnutiach bude okamžite informovať prostredníctvom svojho webového sídla www.futbalsfz.sk a oficiálnych sociálnych sietí.

Zasadnutie odborných komisií SOFZ sa v súťažnom ročníku 2020/2021 uskutoční stále v utorok (výnimky zo zasadnutí odborných komisií budú zverejnené v Ú.S.).

Oficiálna emailová adresa SOFZ, na oficiálnu poštu a komunikáciu medzi FK a SOFZ používať len túto emailovú adresu: sofzsnv@gmail.com

Platby šekovou poukážkou v ISSF systéme nebude možné realizovať!!! Platby šekovou poukážkou sa budú registrovať ako nezrealizované.

 

 

 

 
 Ako sa stať rozhodcom
 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1782615